نویسنده = علی نجاتی کلاته
تعداد مقالات: 13
1. مدل‌سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-54

10.30499/ijg.2020.103082

امیر جولائی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ فرزین فرزانه


2. تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 94-103

الله‌یار خوجم‌لی؛ فرامرز دولتی ارده‌جانی؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ سهیل پرخیال؛ محمد رضا رحمانی


3. جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 46-57

احمد مرادی شاه‌قریه؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


4. تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون‌سازی کمترین مربعات مقید شده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

مصطفی خادم‌پیر؛ امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


6. کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 81-91

امین روشندل؛ علی نجاتی کلاته؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی


7. تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

آرش حدادیان؛ علی نجاتی کلاته؛ فرامرز دولتی ارده‌جانی


8. تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 24-33

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


9. کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-88

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


10. نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 112-123

زهره ذاکری‌‌نژاد؛ امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


12. تضعیف نوفه‌های اتفاقی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تجزیه مُد تجربی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 61-68

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


13. وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا

دوره 4، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 13-31

علی نجاتی کلاته؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ محمود میرزائی؛ ناصر حسین زاده گویا