نویسنده = علیرضا محب‌الحجه
اثر الگوی دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (EA–WR) بر وردایی کم‌بسامد وردسپهر در جنوب‌غرب آسیا

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 25-39

مهیار مقصودی فلاح؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394

مژده حافظی؛ مژگان رضایی منش؛ علیرضا محب‌الحجه؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی نصراصفهانی


تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 64-80

شاهین عالم‌زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


اثر چینش باد در سطح زمین و وردایست بر ناپایداری کژفشار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 114-127

علی محمدی؛ علیرضا محب‌الحجه


نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 89-104

سید مجید میررکنی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی


اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا

دوره 2، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 51-64

محمدعلی نصراصفهانی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی