نویسنده = امین روشندل کاهو
شناسایی و مدل‌سازی گنبد نمکی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از گرادیان بافت سه‌بعدی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 19-33

10.30499/ijg.2020.242349.1285

امین روشندل کاهو؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ محمد رداد


جانشینی سیال و مدل‌سازی پیشرو لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 100-116

بهاره فریدونی؛ علی مرادزاده؛ امین روشندل کاهو


شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 85-96

فاطمه اعظم‌پور؛ امین روشندل کاهو؛ علیرضا احمدی‌فرد؛ علیرضا حیدریان


جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 46-57

احمد مرادی شاه‌قریه؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون‌سازی کمترین مربعات مقید شده

دوره 8، شماره 4، دی 1393

مصطفی خادم‌پیر؛ امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


بهبود توان تفکیک طیف سرعت با استفاده از روش شباهت وزنی

دوره 8، شماره 3، مهر 1393

مرتضی رحمانی؛ فاطمه خجسته؛ امین روشندل کاهو


کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 81-91

امین روشندل؛ علی نجاتی کلاته؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی


تضعیف نوفه همدوس زمین غلت با استفاده از ترکیب ردلرزه شعاعی محلی و فیلتر میانگین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-12

رضا جیریایی شراهی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


تضعیف نوفههای تصادفی مقاطع لرزهای با استفاده از ترکیب تبدیل زمان- بسامد و تجزیه مُد تجربی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 126-139

امین روشندل؛ فرید کریمی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علیرضا جواهری نیستانک


تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 24-33

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 79-88

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 62-72

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ علیرضا حیدریان


شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 85-95

میثم زارعی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ مهدی صادقی


نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 112-123

زهره ذاکری‌‌نژاد؛ امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


تضعیف نوفه‌های اتفاقی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تجزیه مُد تجربی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 61-68

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 19-32

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی