نویسنده = علیرضا حیدریان
شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 85-96

فاطمه اعظم‌پور؛ امین روشندل کاهو؛ علیرضا احمدی‌فرد؛ علیرضا حیدریان


شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 62-72

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ علیرضا حیدریان