نویسنده = حمیدرضا سیاه‌کوهی
بازسازی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از یک مدل خودبازگشتی چندمرحله‌ای

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 14-23

یحیی مرادی چالشتری؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


بهبود نتایج روش شکست مرزی هم‌میان نقطه با استفاده از روش GRM

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 124-140

حسین فهیمی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-11

سید خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 1-12

احمد سدیدخوی؛ غلام جوان دولویی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


معرفی نشانگر مرکز جرم مقیاس در حوزه موجک و به‌کارگیری آن در اکتشافات لرزه‌ای

دوره 2، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 1-11

فرحناز اشرفیان اصفهان؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی