کلیدواژه‌ها = تغییرپذیری پارامترهای اقیانوس‌شناسی
بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 39-52

جواد باباگلی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ زهرا سلمانی قزوینی