کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی مدل منطقه ای WRF-GHG و مدل جهانی TM3 در مطالعه غلظت ستونی CO2 روی ایران، با استفاده از مشاهدات ماهواره ای GOSAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.385926.1497

سمیرا کرباسی؛ حسین ملکوتی؛ امین فضل کاظمی


ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر متغیرهای اصلی اقلیم (ECVs) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.405016.1526

الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


اثر کامل بودن اطلاعات در تعیین شدت با تمرکز بر زمین‌لرزه اردکول قائن (20 اردیبهشت 1376)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.30499/ijg.2023.416760.1540

حمیده امینی


پیش‌نگری تنش گرمایی در ایران بر اساس برونداد چند مدلی همادی CMIP6

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 157-173

10.30499/ijg.2023.374840.1472

الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


برآورد احتمالاتی خطر زمین‌لرزه برای 8 شهر پرجمعیت ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 139-157

10.30499/ijg.2022.320133.1386

سید حسن موسوی بفروئی؛ علیرضا بابائی ماهانی


واکاوی پیوند سپیدایی با ارتفاع، شیب و وجه‌شیب در ایران‌زمین

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 241-251

10.30499/ijg.2022.327388.1393

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


بررسی طیف میانگین شرطی در منطقه زاگرس (ایران)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-31

10.30499/ijg.2021.295293.1344

داریوش شفیعی؛ مجید معهود؛ حسین حمزه لو


همپوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 91-104

10.30499/ijg.2020.104299

پیمان محمودی؛ سمیرا رزمجو؛ سید مهدی امیر جهانشاهی


ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18

ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر؛ نیلز گوستافسن؛ علیرضا محب الحجه


ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 40-53

جعفر معصوم پورسماکوش؛ مرتضی میری؛ فاطمه پورکمر


مطالعه بی‌هنجاری‌ دمای زمستان ایران با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 12-27

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ نسیم نیکویی


بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1394

نوشین خداّم؛ پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی