کلیدواژه‌ها = پس‌پردازش
ارزیابی دو روش پیش‌بینی تندی جست‌باد در ایران و پس‌پردازش نتایج با بهره‌گیری از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 101-118

10.30499/ijg.2022.316808.1381

محمد حسام محمدی؛ امیر حسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی


بررسی پیش بینی قطعی سرعت باد با استفاده پس پردازش برونداد یک سامانه همادی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 93-117

10.30499/ijg.2021.256219.1303

مسعود ده ملائی؛ مریم رضازاده؛ مجید آزادی


کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 19-33

صدیقه لوک‌زاده؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان؛ ایمان بابائیان؛ زهرا آقا شریعتمداری