کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک پیوسته
کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 81-91

امین روشندل؛ علی نجاتی کلاته؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی