کلیدواژه‌ها = مقاومت ویژه الکتریکی
پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 34-41

احمد قربانی؛ حسینعلی قاری؛ افشین نمیرانیان


بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاک‌ها در حین آزمایش تحکیم

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 102-110

یاسمن بدرزاده؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری؛ محمد فاتحی مرجی