موضوعات = زلزله شناسی
طراحی فراماده زیرسطحی جهت میراسازی موج برشی لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.328850.1395

رضا خواجوی؛ زهرا سیدی


شناسائی ویژگی های زلزله شناختی زمینلرزه های دوگانه 23 آبان 1400 شمال غرب بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.335246.1414

حمید خسروی؛ مهدیه سفری؛ غلام جوان دلویی؛ آذر افشار؛ خالد حسامی آذر


برآورد احتمالاتی و واهم افزایی خطر زمین‏لرزه در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.337374.1415

سید حسن موسوی بفروئی؛ سید هادی دهقان منشادی


کاربرد تئوری بیزین در زلزله شناسی، مطالعه موردی شمال و شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.333845.1410

مهدی ملکی؛ زهره سادات ریاضی راد


مطالعه ساختار سرعت موج برشی در شرق ایران با استفاده از توموگرافی امواج ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.331304.1404

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی زاده؛ رامین موقری


توموگرافی امواج سطحی و ناهمسانگردی شعاعی با استفاده از تداخل سنجی لرزه ای در گستره البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.328429.1394

فائزه شیرمحمدی؛ محمدرضا حاتمی؛ امین رحیمی دلخانی


Evidence of active faulting in the Azarshahr-Tabriz fault zone of northwestern Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.314034.1377

سعید رحیم زاده؛ نوربخش میرزائی؛ یاسمین مشعشع


Application of Two-Step GIT on Source, path and site effects Case study: Mw7.3 Sarpol-e Zahab Great Earthquake on 12 November 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.30499/ijg.2022.346697.1433

Seyed Reza Sakhaei؛ Majid Mahood؛ Reza Heidari؛ Mehran Arian


Fault-kinematic and stress state investigation using focal mechanism solution along the Mosha fault, Alborz Mountain: implication for changing stress tectonic regime

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.30499/ijg.2022.363439.1458

محسن ازقندی؛ محمد رضا عباسی؛ غلام جوان دلویی؛ احمد سدیدخوی


بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.329023.1397

ناصر حافظی مقدس؛ حمیدرضا سپاهیان؛ حسین صادقی؛ رضا خواجوی


بررسی نسبت طیفی شتاب مولفه قائم و افقی زلزله‌های نزدیک گسل با توجه به داده‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30499/ijg.2022.333523.1409

میلاد محمدیان؛ عباس مهدویان؛ نعمت حسنی


روشها و چالش هایی در چگونگی قرائت فازهای بازتابی از موهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30499/ijg.2022.351628.1444

فاطمه علی دوست؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


بررسی وابستگی فرکانسی ﻛﺎهندگی موج لرزه‌ای در ناحیه شرق - شمال‌شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.30499/ijg.2022.341814.1423

سمیه احمدزاده؛ فرحناز منصوری قوام آبادی؛ غلام جوان دلویی


پایش فعالیت آتشفشان با تحلیل همزمان نسبت دامنه امواج لرزه ای و سرعت نسبی داده های نوفه های لرزه ای محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.30499/ijg.2022.351400.1443

غزاله رسانه؛ علیرضا حاجیان؛ مریم هدهدی؛ روح الله کیمیایی فر؛ سالواتوره گامبینو


بررسی برهم‌کنش مکانیکی بین زمین‌لرزه‌های بزرگ شمال غرب ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 25-44

10.30499/ijg.2021.266840.1311

اصغر راست بود؛ بابک شاهنده؛ مهدی محمدزاده


محاسبه محتمل‌‌ترین امتداد بحرانی شتاب‌نگاشت‌‌های زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل‌ذهاب با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 63-75

10.30499/ijg.2022.312509.1373

محمد داودی؛ فریبرز سنجری؛ محمد کاظم جعفری؛ نوید هادیانی؛ عباس پوردیلمی


برآورد احتمالاتی خطر زمین‌لرزه برای 8 شهر پرجمعیت ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 139-157

10.30499/ijg.2022.320133.1386

سید حسن موسوی بفروئی؛ علیرضا بابائی ماهانی


ارزیابی تغییرات تنش لرزه‌ای در پهنه مکران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 191-205

10.30499/ijg.2022.315411.1378

مهرداد مصطفی زاده؛ لیلا مهشادنیا


بررسی طیف میانگین شرطی در منطقه زاگرس (ایران)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-31

10.30499/ijg.2021.295293.1344

داریوش شفیعی؛ مجید معهود؛ حسین حمزه لو


تأثیر محتوای فرکانسی زلزله بر پایداری خاکریزهای مسلح‌شده با ژئوسل

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 151-169

10.30499/ijg.2021.297269.1348

سعید غفارپور جهرمی؛ مینا محسنی نژآد