موضوعات = زلزله شناسی
تاثیر محتوای فرکانسی زلزله بر پایداری خاکریزهای مسلح شده با ژئوسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.297269.1348

سعید غفارپور جهرمی؛ مینا محسنی نژآد


بررسی برهم کنش مکانیکی مابین زمینلرزه های بزرگ شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.30499/ijg.2021.266840.1311

اصغر راست بود؛ بابک شاهنده؛ مهدی محمدزاده


محاسبه محتمل ترین امتداد بحرانی شتابنگاشت های زمینلرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.312509.1373

محمد داودی؛ فریبرز سنجری؛ محمد کاظم جعفری؛ نوید هادیانی؛ عباس پوردیلمی


مدلسازی عددی گسل جبهه کوهستان (MFF) در رخداد زلزله 21 آبان 1396 سرپل ذهاب به روش المان مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.305087.1362

سید یادگار هوشیار؛ ایمان عشایری؛ محسن کمالیان


برآورد احتمالاتی خطر زمینلرزه برای 8 شهر پرجمعیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.320133.1386

سید حسن موسوی بفروئی؛ علیرضا بابائی ماهانی


تغییرات جانبی ضریب کیفیت امواج کدا قبل و بعد اززلزله بزرگ کوماموتو (Mw7.3) ژاپن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.303659.1357

مریم صفاری؛ مجید معهود؛ رضا حیدری


شبیه سازی عدی تاثیر رئولوژی بر کشش در ورق قاره ای سوار در فرورانش اقیانوسی: با نگاه به فرورانش نئوتتیس در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.330983.1403

رضا دوستی؛ فرهاد ثبوتی؛ لاتیسیا لوپوریه؛ فیلیپ آگار


ارزیابی تغییرات تنش لرزه ای در پهنه مکران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.315411.1378

مهرداد مصطفی زاده؛ لیلا مهشادنیا


Evidence of active faulting in the Azarshahr-Tabriz fault zone of northwestern Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.314034.1377

سعید رحیم زاده؛ نوربخش میرزائی؛ یاسمین مشعشع


طراحی فراماده زیرسطحی جهت میراسازی موج برشی لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.328850.1395

رضا خواجوی؛ زهرا سیدی


شناسائی ویژگی های زلزله شناختی زمینلرزه های دوگانه 23 آبان 1400 شمال غرب بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.335246.1414

حمید خسروی؛ مهدیه سفری؛ غلام جوان دلویی؛ آذر افشار؛ خالد حسامی آذر


برآورد احتمالاتی و واهم افزایی خطر زمین‏لرزه در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.337374.1415

سید حسن موسوی بفروئی؛ سید هادی دهقان منشادی


کاربرد تئوری بیزین در زلزله شناسی، مطالعه موردی شمال و شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.333845.1410

مهدی ملکی؛ زهره سادات ریاضی راد


مطالعه ساختار سرعت موج برشی در شرق ایران با استفاده از توموگرافی امواج ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.331304.1404

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی زاده؛ رامین موقری


توموگرافی امواج سطحی و ناهمسانگردی شعاعی با استفاده از تداخل سنجی لرزه ای در گستره البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.328429.1394

فائزه شیرمحمدی؛ محمدرضا حاتمی؛ امین رحیمی دلخانی


بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.329023.1397

ناصر حافظی مقدس؛ حمیدرضا سپاهیان؛ حسین صادقی؛ رضا خواجوی


بررسی طیف میانگین شرطی در منطقه زاگرس (ایران)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-31

10.30499/ijg.2021.295293.1344

داریوش شفیعی؛ مجید معهود؛ حسین حمزه لو


A Seismic investigation of the upper crustal structure of the Iranian plateau

دوره 15، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 115-126

10.30499/ijg.2021.296842.1347

Mohsen Ahmadzadeh Irandoust؛ Keith Priestley؛ Farhad Sobouti


حذف اثر ساختگاه از نگاشت‌های ایستگاه‌های سطحی برای بهبود پارامترهای هشدار سریع زمین‌لرزه

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 59-72

10.30499/ijg.2021.287203.1329

محمد علی سرمدی؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزایی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


بررسی لرزه خیزی، ریخت‌شناسی و سازوکار کانونی زمینلرزه‌های تهران

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 111-134

10.30499/ijg.2021.288372.1330

علیرضا اشعری؛ عزت اله قنواتی؛ علی احمدآبادی؛ حمید خسروی