موضوعات = لرزه شناسی
بررسی و مقایسه روش‌های مرسوم تخمین سرعت موج برشی از روی داده‌های چاه‌پیمایی در یکی از مخازن ماسه‌سنگی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.320098.1385

احسن لیثی؛ حسین خیرالهی؛ نوید شادمنامن


شناسایی عمق و ضخامت لایه ضعیف با استفاده از طیف سرعت فازی و منحنی پراکندگی نظری امواج رایلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.322583.1389

حسین رهنما؛ محمد مهدی مرادی؛ سهراب میراثی


خطاهای ناشی از جابجایی کنترل نشده ایستگاه‌های چشمه و گیرنده، چالشی برای پردازش داده‌های لرزه‌ای کوهستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30499/ijg.2022.332159.1406

سام الدین اسماعیلی؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


شناسایی منطقه هیدروکربنی با استفاده از روش یادگیری ماشین بردار پشتیبان

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 47-57

10.30499/ijg.2021.279184.1321

محمدرضا قاسمی نژاد؛ مجید باقری؛ مجید نبی بیدهندی


شناسایی و مدل‌سازی گنبد نمکی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از گرادیان بافت سه‌بعدی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 19-33

10.30499/ijg.2020.242349.1285

امین روشندل کاهو؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ محمد رداد


امکان‌سنجی وارون‌سازی احتمالاتی داده‌های لرزه‌ای با هدف تخمین تخلخل برای مخزن کربناته

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 105-123

10.30499/ijg.2020.256860.1300

اکبر حیدری؛ نوید امینی؛ توماس میر هنسن؛ حامد امینی؛ محمد امامی نیری


مدل‌سازی سه‌بعدی مقاومت صوتی با استفاده از روش شبیه‌سازی نوارهای دوار در یکی از میدان‌های جنوب غربی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 125-143

10.30499/ijg.2021.245129.1289

مهدی صادقی؛ نوید امینی؛ رضا فلاحت؛ ناصر مدنی؛ حمید ثابتی


Presenting an integrated strategy for porosity mapping in a genetic-based seismic inversion framework in a heterogeneous reservoir

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 41-65

10.30499/ijg.2020.223648.1261

Amin Shahbazi؛ Mehrdad Soleimani monfared؛ Vinesh Thiruchelvam؛ Thang Ka Fei


جانشینی سیال و مدل‌سازی پیشرو لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 100-116

بهاره فریدونی؛ علی مرادزاده؛ امین روشندل کاهو


Constrained Seismic Sequence Stratigraphy of Asmari - Kajhdumi interval with well-log Data

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 82-94

احسان رضایی فرامانی؛ محمد علی ریاحی؛ حسین هاشمی