دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

شناسایی فروریزش های محتمل با استفاده از رادار نفوذی به زمین؛ مطالعه موردی: معبر خیابان کارگر بالاتر از میدان انقلاب شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.30499/ijg.2022.362017.1456

حمیدرضا قرهی


بررسی کمی پارامترهای موثر بر تفکیک پذیری و عمق نفوذ داده های MRS بااستفاده از تجزیه مقادیر تکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.30499/ijg.2022.341360.1421

رضا قناتی؛ فاطمه عالم گرد


مطالعه عددی مقایسه ای گردش آب در خلیج فارس با بهره گیری از طرح واره های تلاطمی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

10.30499/ijg.2022.357848.1450

مستانه مهندسی نمین؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


ریزمقیاس نمایی دمای روزانه سه بانک اطلاعاتی بازتحلیل به تفکیک مکانی یک کیلومتر با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.30499/ijg.2022.370068.1469

یاشار فلامرزی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ زهره جوانشیری؛ مرتضی پاکدامن


شواهد زمین لرزه و امکان شناسایی رخدادهای گذشته در منطقه طبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.30499/ijg.2022.362977.1457

حمیده امینی


ارزیابی دقت داده‌های بازتحلیل پایگاه‌های اقلیمی جهانی CFS-v2، MERRA-2، ERA-5 برای برآورد دمای متوسط در مناطق مختلف کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.30499/ijg.2022.360882.1452

زهره جوانشیری؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ یاشار فلامرزی؛ فاطمه عباسی


شبیه سازی انتشار صوت در زمان شکل گیری ساختار انگشت نمک در شرق تنگه هرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.30499/ijg.2023.364415.1462

مصطفی سلگی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ اسماعیل حسن زاده


بررسی و پردازش مقاطع رادار نفوذی به زمین (GPR) به منظور شناسایی مناطق پرخطر فرونشست و فروچاله در دشت رسوبی آبرفتی ابرکوه، یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.30499/ijg.2023.371364.1471

پیمان امین؛ محمد اخوان قالیباف؛ احمت روحی مرموت؛ علی دلاورخلفی


شبیه‌سازی‌ داده‌های موج بندر زرآباد با Mike21 و اصلاح داده‌ها با شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.30499/ijg.2023.375352.1473

مریم چراغیان؛ سید عباس حق شناس؛ مهدی اژدری مقدم؛ سید آرمان هاشمی منفرد


پیش نگری تنش گرمایی در ایران بر اساس برونداد چند مدلی همادی CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.30499/ijg.2023.374840.1472

الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


Three-dimensional seismic response of earth dams subjected to spatially varying earthquake ground motion

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.30499/ijg.2023.360389.1455

امیر قلیان چی لنگرودی؛ محمد داودی


Mapping the subsurface structures and contacts using aeromagnetic data; case study from central and northern Egypt

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.30499/ijg.2023.345278.1432

Ahmed Abdelwahed؛ Mohamed Gamal؛ Ahmed Metwally


مقاله تحلیلی‌

Geoelectrical Characterization of The Peat Soil Layers At Klias Peninsula, Beaufort, Sabah

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.30499/ijg.2023.361202.1453

Hardianshah Saleh؛ Syarifah Nurmaisarah Zamri؛ Baba Musta؛ Mohamad Habib Musa


مقاله مروری‌

A Review of Shallow Water Flows (SWF) and Evaluation of this Problem by Seismic data in the South Caspian Basin, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.30499/ijg.2023.366469.1466

Zohre Noorbakhsh Razmi؛ Naser Hafezi Moghaddas؛ Hossein Sadeghi؛ Sayyed Reza Moussavi Harami؛ Naser Keshavarz Farajkhah


مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

Haditha Region Hydrological Aspects Extraction Using Remote Sensing and GIS Techniques

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.30499/ijg.2023.367899.1467

انس محمد؛ آمین محمد


Improving runway visual range calculation using an optimized optical parameter

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1401

10.30499/ijg.2023.364057.1459

yashar rostami؛ Farhang Ahmadi-Givi؛ Samaneh Sabetghadam


Arctic polar vortex dynamics during winters 2015/2016 and 2016/2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1402

10.30499/ijg.2023.383302.1487

Vladimir Zuev؛ Ekaterina Savelieva؛ Alexey Pavlinsky