دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

تاثیر محتوای فرکانسی زلزله بر پایداری خاکریزهای مسلح شده با ژئوسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.297269.1348

سعید غفارپور جهرمی؛ مینا محسنی نژآد


مقاله مروری‌

سوپرامولکول‌ها و تاثیر تابش‌های خورشیدی ریزموج بر یون‌سپهر در به‌وجود‌آمدن خوشه‌های بخارآب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.30499/ijg.2022.312177.1371

بنفشه تاجی؛ محمد حسین معماریان؛ محمد علی حداد


مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

وارون‌سازی هموار سه‌بعدی داده‌های گرانی‌سنجی و تخمین بهینه پارامتر منظم‌سازی با روش تخمین‌گر نااریب ریسک احتمالی؛ مطالعه موردی:ذخیره سولفیدی سن نیکلاس، مکزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.30499/ijg.2022.279706.1323

علی نجاتی کلاته؛ میثم مقدسی؛ محمد رضایی؛ یاسر دهبان


مقایسه داده های بازتحلیل ERA5-Land با مشاهدات زمینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.30499/ijg.2022.313494.1376

علی سام خانیانی؛ عاطفه محمدی


تحلیل اکتشافی و تشخیص ناهمگنی سری‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی ایران (دوره 2018-1959)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.308829.1367

محسن رحم دل؛ زهره جوانشیری؛ سید حسین ثنائی نژاد


اصلاح و ارزیابی چشمه‌های گرد و خاک ناشی از فرسایش بادی در مدل WRF/Chem در غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.288380.1331

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


بررسی برهم کنش مکانیکی مابین زمینلرزه های بزرگ شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.30499/ijg.2021.266840.1311

اصغر راست بود؛ بابک شاهنده؛ مهدی محمدزاده


مدل سازی تئوری توابع ادمیتنس و کوهرنس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.292381.1340

سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


محاسبه محتمل ترین امتداد بحرانی شتابنگاشت های زمینلرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.312509.1373

محمد داودی؛ فریبرز سنجری؛ محمد کاظم جعفری؛ نوید هادیانی؛ عباس پوردیلمی


مدلسازی عددی گسل جبهه کوهستان (MFF) در رخداد زلزله 21 آبان 1396 سرپل ذهاب به روش المان مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.305087.1362

سید یادگار هوشیار؛ ایمان عشایری؛ محسن کمالیان


ارزیابی تغییرات تبخیر و تعرق حوضه ارس با استفاده از داده های تفکیک مکانی بالای محصول MOD16

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.317879.1382

برومند صلاحی؛ مهناز صابر؛ عباس مفیدی


برآورد احتمالاتی خطر زمینلرزه برای 8 شهر پرجمعیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.320133.1386

سید حسن موسوی بفروئی؛ علیرضا بابائی ماهانی


تغییرات جانبی ضریب کیفیت امواج کدا قبل و بعد اززلزله بزرگ کوماموتو (Mw7.3) ژاپن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.303659.1357

مریم صفاری؛ مجید معهود؛ رضا حیدری


شبیه سازی عدی تاثیر رئولوژی بر کشش در ورق قاره ای سوار در فرورانش اقیانوسی: با نگاه به فرورانش نئوتتیس در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.330983.1403

رضا دوستی؛ فرهاد ثبوتی؛ لاتیسیا لوپوریه؛ فیلیپ آگار


ارزیابی تغییرات تنش لرزه ای در پهنه مکران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.315411.1378

مهرداد مصطفی زاده؛ لیلا مهشادنیا


حساسیت مدل WRF در شبیه‌سازی مؤلفه‌های مداری و نصف‌النهاری باد در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.322472.1388

ناصر ایزدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی


کنون‌بینی آغازش همرفت با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.324736.1390

ابوالقاسم غضنفری لاکه؛ سرمد قادر؛ مجید مزرعه فراهانی


واکاوی پیوند سپیدایی با ارتفاع، شیب و وجه شیب در ایران‌زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.327388.1393

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


بررسی و مقایسه روش‌های مرسوم تخمین سرعت موج برشی از روی داده‌های چاه‌پیمایی در یکی از مخازن ماسه‌سنگی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.320098.1385

احسن لیثی؛ حسین خیرالهی؛ نوید شادمنامن


پس پردازش برونداد مدل WRF برای پارامتر آب بارش شو با استفاده از داده های ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.321906.1387

فرحناز تقوی؛ مجتبی جلالی


شناسایی عمق و ضخامت لایه ضعیف با استفاده از طیف سرعت فازی و منحنی پراکندگی نظری امواج رایلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.322583.1389

حسین رهنما؛ محمد مهدی مرادی؛ سهراب میراثی


تفسیر داده های القای الکترومغناطیسی با روش بهینه سازی ازدحام ذرات برای تعیین پارامترهای کره رسانا به عنوان مدلی از مهمات منفجر نشده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.305183.1398

مجتبی بابایی؛ محمد احسان مسیبیان


Quantifying the Range of Uncertainty in GCM Projections for Future Solar Radiation, Temperature and Precipitation under Global Warming Effect in Dushan-Tappeh Station, Tehran, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.310958.1369

احسان مصدق؛ ایمان بابائیان


Evidence of active faulting in the Azarshahr-Tabriz fault zone of northwestern Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.314034.1377

سعید رحیم زاده؛ نوربخش میرزائی؛ یاسمین مشعشع


Evaluation of Geothermal Energy Potential of Parts of the Middle Benue Trough Nigeria: A Aeromagnetic and Aeroradiometric Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.295242.1343

AYATU USMAN؛ BEMSON Ikumbur؛ Godwin Onwuemesi؛ Emanuel Anakwuba؛ Ifeanyi Chinwuko


Landslide Susceptibility Mapping of Chilas area along Karakoram Highway, Gilgit Baltistan, Pakistan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.329722.1399

Aneel Ahmed؛ Nasrullah Nasrullah؛ Xu Xiao Xuan؛ Shan Ning؛ Said Mukhtar Ahmad


طراحی فراماده زیرسطحی جهت میراسازی موج برشی لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.328850.1395

رضا خواجوی؛ زهرا سیدی


شناسائی ویژگی های زلزله شناختی زمینلرزه های دوگانه 23 آبان 1400 شمال غرب بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.335246.1414

حمید خسروی؛ مهدیه سفری؛ غلام جوان دلویی؛ آذر افشار؛ خالد حسامی آذر


تفسیر دو بعدی داده گرانی و گرادیان افقی آن با استفاده از روش وارون سازی متمرکز وزن دارشده مجدد و روشهای مرسوم تخمین عمق در آجی چای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.329907.1400

مهسا کبیری؛ زهره سادات ریاضی راد؛ بابک وکیلی


ارزیابی دو روش پیش بینی تندی جست باد در ایران و پس پردازش نتایج با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.316808.1381

محمد حسام محمدی؛ امیر حسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی


پایش نفوذ آب در خاک با استفاده روش ژئورادار (GPR) و مقاومت ویژه الکتریکی مطالعه موردی: تست سایت ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.307253.1365

علی آقایی کردشامی؛ علیرضا عرب امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ حمید بیژنی


برآورد احتمالاتی و واهم افزایی خطر زمین‏لرزه در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.337374.1415

سید حسن موسوی بفروئی؛ سید هادی دهقان منشادی


کاربرد تئوری بیزین در زلزله شناسی، مطالعه موردی شمال و شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.333845.1410

مهدی ملکی؛ زهره سادات ریاضی راد


مطالعه ساختار سرعت موج برشی در شرق ایران با استفاده از توموگرافی امواج ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.331304.1404

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی زاده؛ رامین موقری


توموگرافی امواج سطحی و ناهمسانگردی شعاعی با استفاده از تداخل سنجی لرزه ای در گستره البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.328429.1394

فائزه شیرمحمدی؛ محمدرضا حاتمی؛ امین رحیمی دلخانی


بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.329023.1397

ناصر حافظی مقدس؛ حمیدرضا سپاهیان؛ حسین صادقی؛ رضا خواجوی


خطاهای ناشی از جابجایی کنترل نشده ایستگاه‌های چشمه و گیرنده، چالشی برای پردازش داده‌های لرزه‌ای کوهستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30499/ijg.2022.332159.1406

سام الدین اسماعیلی؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


مطالعه پتانسیل زمین لغزش در منطقه چایباغ با استفاده از روش توموگرافی الکتریکی (ERT) دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30499/ijg.2022.329130.1396

رضا امامی؛ مهدی رضاپور؛ محمد فرجی


Evaluation of GPS RO Derived Precipitable Water Vapor against ground-based GPS Observations over Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.30499/ijg.2022.343984.1426

Ali SamKhaniani


بررسی مدل های CMIP6 در برآورد دمای ایران با تأکید بر حساسیت اقلیم ترازمند (ECS) و پاسخ اقلیم گذرا (TCR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.30499/ijg.2022.344862.1430

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری