دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. ارتباط شاخص‌های همرفتی و دورپیوندی بر روی منطقه غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.30499/ijg.2021.263894.1308

امیر طهماسبی پاشا؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه


2. بررسی عوامل موثر در نمونه برداری جهت سن یابی به روش لومینسانس نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30499/ijg.2021.258503.1304

مرتضی فتاحی


3. شناسایی زون هیدروکربنی با استفاده از روش یادگیری ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.30499/ijg.2021.279184.1321

محمدرضا قاسمی نژاد؛ مجید باقری؛ مجید نبی بیدهندی


4. حذف اثرات ساختگاه از نگاشت‌های ایستگاه‌های سطحی به منظور بهبود پارامترهای هشدار سریع زمینلرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.287203.1329

محمد علی سرمدی؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزایی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


5. تحلیل‌ خطر جابجایی ناشی از گسیختگی‌های سطحی گسل شمال تبریز به روش احتمالاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.282463.1324

حبیب رحیمی؛ محمدرضا حسینی؛ علی سنقری


6. بررسی کاربرد تبدیل موجک در روش زمین-رادار با یک مطالعه موردیِ ژئوفیزیک قانونی در محیط برف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.266485.1309

سجاد قنبری؛ محمد کاظم حفیظی؛ ماکسیم بنو


7. بررسی لرزه خیزی، سازوکار کانونی زمین‌لرزه های مهم و مورفولوژی گستره تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.288372.1330

علیرضا اشعری؛ عزت اله قنواتی؛ علی احمدآبادی؛ حمید خسروی


8. مطالعه ساختار لیتوسفر و گوشته بالایی در شمال‌غرب زون برخوردی زاگرس با استفاده از توموگرافی دورلرز سه‌بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.296534.1345

محمد ویسی؛ فرهاد ثبوتی؛ مجید عباسی


9. برآورد نرخ وقوع زلزله براساس تغییر شکل پوسته ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.30499/ijg.2021.296149.1346

علیرضا لطفی؛ حمید زعفرانی؛ علیرضا خداوردیان


10. برآورد سهم منابع آلودگی نیترات در توزیع مکانی آلودگی در دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30499/ijg.2021.297605.1349

اصغر بهلولی؛ امید اکبری اسرمی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


11. مطالعه اثر جریان‌های جتی ترازهای پایین بر گردوخاک نواحی غرب و جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30499/ijg.2021.278682.1320

مهری هاشمی دوین؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی؛ سارا کرمی؛ ساویز صحت کاشانی


12. The impact of distribution of seismic ambient noise sources on surface wave characteristics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.30499/ijg.2020.251600.1293

نعیمه سادات مقدسی؛ الهام شعبانی


13. Analysis of the 2010 Mw 5.7 Damghan earthquake and fault-plane identification by geometrical method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.30499/ijg.2021.255884.1299

فاطمه ارمونتن؛ مهدی رضاپور؛ سهیل عزیزی


14. Calibration of the accelerometers onboard GRACE satellites using discrete wavelet transform

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

10.30499/ijg.2021.260423.1306

امیررضا مرادی؛ محمد علی شریفی


15. A Comparison of impedance invariants and GB decomposition method for magnetotelluric data analysis; a case study from shallow sedimentary basins of SW Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.30499/ijg.2021.253584.1297

منصوره منتهایی؛ سکینه نجفی


16. Stress mapping, focal mechanism display and stress tensor inversion in Qeshm Island southern Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

10.30499/ijg.2021.260899.1307

شاهرخ پوربیرانوند


17. GPR noise reduction by TVD and TVD-EMD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

10.30499/ijg.2021.242831.1286

sadegh moghaddam؛ بهروز اسکوئی؛ علیرضا گودرزی؛ اصغر آزادی


18. Estimation of Elastic Moduli Based on Pre-Stack Simultaneous Inversion in an oil field in the Persian Gulf

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.30499/ijg.2021.268689.1314

وحید کاملی نیا؛ علی میثاقی؛ یاسر بساطی


19. Stochastic modelling of gravity data for 2D basement reliefs, free of regularization coefficient

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.289366.1333

محمود رشادتی؛ سید هانی متولی عنبران


20. A Seismic Investigation of the Upper Crustal Structure of the Iranian Plateau

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.296842.1347

محسن احمدزاده ایراندوست؛ کیث پریستلی؛ فرهاد ثبوتی


21. Comparison of Precise Point positioning method using online services and open-source software

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.30499/ijg.2021.289201.1334

سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری؛ کمال پروازی


22. Study of VLF radio sounding for the ionospheric remote sensing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30499/ijg.2021.266926.1312

علیرضا محمودیان؛ مریم فلاح راد؛ منصوره منتهایی