دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-106 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5

صفحه 1-18

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


تغییرات زمانی و مکانی تابش زمین‌تاب ایران(دوره آماری 1396- 1367)

صفحه 73-85

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیانی کیخسروی؛ محسن حمیدیان پور