دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، فروردین 1399 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین- یَنگ

صفحه 1-12

10.30499/ijg.2020.96512

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه