دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تیر 1399 
بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه

صفحه 63-82

10.30499/ijg.2020.106611

مهناز کریم خانی؛ مجید آزادی؛ امیر حسین مشکوتی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

صفحه 83-101

10.30499/ijg.2020.228070.1265

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی