دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1393 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

عدم قطعیت در تعیین امواج گرانی لختی در یک بررسی موردی روی ایران

صفحه 13-32

مژگان امیرامجدی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزایی


مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی مدل‌های گرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌‌ها

صفحه 102-125

میترا محمدزاده؛ محمد علی شریفی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ عبدالرضا صفری؛ امین باغانی


تضعیف نوفههای تصادفی مقاطع لرزهای با استفاده از ترکیب تبدیل زمان- بسامد و تجزیه مُد تجربی

صفحه 126-139

امین روشندل؛ فرید کریمی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علیرضا جواهری نیستانک


مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

بررسی الگوی گردش جوّ در طول دوره‌‌های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 140-176

عباس مفیدی؛ آذر زرین؛ میثم کارخانه