دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1394 
جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی

صفحه 46-57

احمد مرادی شاه‌قریه؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389

مژده حافظی؛ مژگان رضایی منش؛ علیرضا محب‌الحجه؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی نصراصفهانی