دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1394 
دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار

صفحه 45-59

مرتضی فتاحی؛ فرشته رضاخانی روزبهانی؛ جان لوک شونینگر؛ ابرهاد سوسر؛ حمید عمرانی؛ تونی ویلکینسون؛ جبرئیل نوکنده؛ قربانعلی عباسی؛ مجید محمودی