دوره و شماره: دوره 9، شماره 5، دی 1394 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

A simulation study of RX-mode waves generation in the equatorial plasmasphere

صفحه 1-10

Mohammad Javad Kalaee؛ Yuto Katoh