دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1391 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش)

صفحه 1-16

جمال ‏الدین بنی‌عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ پریسا ایمانی