دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 4، خرداد 1390 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

برآورد توزیع تخلخل مخزن از نشانگر‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل عصبی- فازی NEFPROX در دشت گرگان

صفحه 1-15

احمد اشتری تلخستانی؛ مجید نبی بیدهندی؛ جواد جمالی


تحلیل شکاف‌ها با روش منطق فازی

صفحه 62-72

محمدکمال قاسم‌‌العسکری؛ ملیحه‌سادات‌‌ کاظمی؛ میکائیل پیران؛ جواد برات امامقلی


تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs زیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P

صفحه 124-138

فاطمه رجب بیکی؛ نرگس افسری؛ فتانه تقی زاده فرهمند؛ محمدرضا قیطانچی