دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1390 
کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار بارش در مناطق غربی ایران

صفحه 13-30

فرحناز تقوی؛ ابوالفضل نیستانی؛ حسین محمدی؛ شیما رستمی جلیلیان


بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی

صفحه 31-45

علی اسعدی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


استفاده از روش انحراف معیار نرمال شده در برآورد مرز بی‌هنجاری‌‌های میدان پتانسیل

صفحه 46-56

عبدالحمید انصاری؛ امیرحسین کوهساری؛ کمال علمدار؛ مهدی یعقوبی مقدم


مقایسه فیلترهای گاوسی و وینر در حذف خطاهای داده‌های GRACE

صفحه 57-93

محمدعلی شریفی؛ مهدی نجفی علمداری؛ الهه مختاری


برآورد ضریب کیفیت امواج برشی و کدا در ناحیه هرمزگان، جنوب ایران

صفحه 111-131

مهدی راستگو؛ حسین حمزه لو؛ مهدی رضاپور؛ حبیب رحیمی