دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1387 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

معرفی نشانگر مرکز جرم مقیاس در حوزه موجک و به‌کارگیری آن در اکتشافات لرزه‌ای

صفحه 1-11

فرحناز اشرفیان اصفهان؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ

صفحه 39-47

حسام آلوکی بختیاری؛ عزت اله کاظم زاده؛ مجید نبی بید هندی؛ جعفر ولی؛ رولند لنورمند


بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور

صفحه 63-78

کتایون بهزاد افشار؛ نوربخش میرزایی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ فریدون سینائیان؛ غلامرضا قدرتی امیری