دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-190 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5

صفحه 1-21

شاهین عالمزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ دانیل یازجی


تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای

صفحه 45-56

حامد قنبر نژاد مغانلو؛ محمد علی ریاحی؛ مجید باقری؛ سید محسن سیدعلی


توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی

صفحه 75-89

سعید فرهادی پور؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده چوبری؛ حبیب الله سیاری


تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر

صفحه 119-127

امیر امیرپور اصل میاندوآب؛ قهرمان سهرابی؛ نوید شاد منامن؛ هاشم طباطبایی رئیسی