دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1397 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT

صفحه 1-30

منصوره سید حسنی؛ فاطمه مرادیان؛ سرمد قادر؛ فرید گلکار؛ مسعود حاتم پور


مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)

صفحه 115-139

بهشته حکیمی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس؛ نجمه اعتماد سعید