دوره و شماره: دوره 12، شماره 5، 1398 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

Single station estimation of earthquake early warning parameters by using amplitude envelope curve

صفحه 1-10

پریسا حسینی؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزائی


Three-dimensional Magnetotelluric Modeling of data from Northeast of Gorgan Plain

صفحه 11-20

امید باقرپور؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی


Seismic Amplification of Peak Ground Acceleration, Velocity, and Displacement by Two-Dimensional Hills

صفحه 68-81

عبداله سهرابی بیدار؛ مسعود عامل سخی؛ آرش شارقی؛ شهرام مقامی


Constrained Seismic Sequence Stratigraphy of Asmari - Kajhdumi interval with well-log Data

صفحه 82-94

احسان رضایی فرامانی؛ محمد علی ریاحی؛ حسین هاشمی