راهنمای نویسندگان

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک فرمایید.

ارسال مقاله

مقاله با  فرمت DOCX و با رعایت موارد ذکر شده در این راهنما از طریق سامانه به آدرس https://www.ijgeophysics.ir/  فرستاده شود.

 

 تعهد نویسندگان

* تکمیل فرم انحصار چاپ مقاله، نویسندگان را متعهد می‌نماید که مقاله پیشتر در جای دیگری چاپ و یا به‌طور همزمان برای مجله دیگری فرستاده نشده و تا دریافت پاسخ آخر از سوی سردبیر مجله نیز، ارسال نخواهد شد.

* مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نویسندگان است.

 

ساختار مجله

* عنوان فارسی

عنوان کوتاه، جامع و بیانگر موضوع اصلی مقاله باشد.

 * نویسندگان: 

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی، محل کار، پست الکترونیکی (دانشگاهی یا سازمانی)، و شماره تماس نویسندگان با مشخص کردن نویسنده رابط آورده شود. مشخصات علمی نویسندگان به صورت زیر باشد:

مرتبه علمی، گروه ..............، دانشکده ............، دانشگاه ..........، نام شهر، نام کشور. 

نکته مهم: ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقاً براساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.

* چکیده فارسی

مقاله باید دارای چکیده به زبان فارسی (حداقل 200 و حداکثر 300 واژه) باشد.

واژه‌های کلیدی فارسی

حداقل سه واژه و حداکثر پنج واژه کلیدی که با کاما (،) از هم جدا شده و به ترتیب حروف الفبا نوشته‌ می‌شوند، آورده شود.

عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی می‌بایست ترجمه دقیق عنوان فارسی باشد.

نویسندگان به انگلیسی

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی و محل کار نگارنده‌(گان) به انگلیسی آورده شود. مشخصات علمی نویسندگان به صورت زیر باشد:

Position, Department of .............., Faculty of ..............., University ............., CityCountry

 * خلاصه مبسوط انگلیسی

خلاصه مبسوط انگلیسی (حداقل 400 و حداکثر 500 واژه) آورده شود.

واژه‌های کلیدی انگلیسی

حداقل سه واژه و حداکثر پنج واژه کلیدی که با کاما (،) از هم جدا شده و به ترتیب حروف الفبا نوشته‌ می‌شوند، آورده شود. واژه های کلیدی انگلیسی می‌بایست معادل واژه‌های کلیدی فارسی باشد.

* قلم نگارش مقاله

مقالات فارسی: متن اصلی مقاله به‎ صورت تک‎ ستونی با قلم  B Zar و اندازه 12و قلم انگلیسی Times New Roman و اندازه 10و با فاصلة سطر تک‌فاصله (Single Space) تهیه شود. 

مقالات انگلیسی:  متن اصلی مقاله به‎ صورت تک‎ ستونی با قلم انگلیسی Times New Roman و اندازه 12 و با فاصله سطر تک‌فاصله (Single Space) تهیه شود. 

برای واژه‌های انگلیسی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده شود. درصورت نیاز به آوردن معادل انگلیسی یک واژه فارسی، معادل انگلیسی باید تنها یک بار و در نخستین بار بکار بردن واژه فارسی، داخل کمانک (پرانتز) آورده شود.

 تعداد صفحات مقال ، شامل کلیه بخش‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی، منابع و... که منطبق با این راهنما تهیه می‌شود، نباید از 20 صفحه بیشتر باشد.

 مسئول مکاتبات از مقاله، قبل از ارسال مقاله، با یکی از نرم افزارهای مناسب مشابهت‌یابی کند، به نحوی که از یک منبع بیش از دو درصد مشابهت‌یابی نشان ندهد.

 * بخش‌بندی مقاله:

* مطالب به ترتیب زیر آورده شود (بخش‌های 2 تا 4 را می‌توان به‌صورت چند زیربخش جداگانه تنظیم کرد.)

 1   مقدمه

2    روش پژوهش

3    اندازه‌گیری، مشاهده و محاسبه

4    بحث

5    نتیجه‌گیری

تشکر و قدردانی (درصورت نیاز)

پیوست (درصورت نیاز)

منابع

 

* جدول‌

هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در بالای جدول آورده شود و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود.

جدول‌ها باید در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند ضمن آنکه در داخل جدول‌ها باید از اعداد فارسی و عنوان های فارسی استفاده شود و در صورت استفاده از ممیز، از به کار بردن نقطه به ‎جای ممیز باید خودداری شود؛ به‌طور مثال، عدد 0/5 اول عدد 5 را نوشته، ممیز را تایپ کرده و بعد عدد صفر را می‌نویسیم (0.5).

 * شکل‌

هر شکل باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در پایین شکل آورده و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود.

عکس‌ها، نقشه‌ها، منحنی‌ها و نمودارها، می‌بایست با واژه ”شکل“، کیفیت خوب و زیرنویس بسنده و گویا به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. افزون بر این، اگر شکلی دارای قسمت‌های مختلف است، به‌ صورت یک شکل یکپارچه درآید و برای شکل‌هایی که دارای چند قسمت هستند اشاره به آنها در متن به صورت (برای نمونه)، 3-الف، 3-ب، 3-پ و ... باشد. در این صورت در قسمت شکل‌ها، نوشته‌های (الف)، (ب)، (پ) و ... به ترتیب الفبای فارسی از راست به چپ، در بیرون تصاویر، وسط و زیر هر شکل، داخل کمانک آورده شود و در زیرنویس شکل‌ها نیز به آن اشاره گردد.

رابطه‌

رابطه‌ها باید به ترتیب با اعداد فارسی داخل کمانک در انتهای سمت راست متن شماره‌گذاری شده و اشاره به آن‌ها در متن با آوردن شماره رابطه داخل کمانک باشد. رابطه‌ها باید با استفاده از Microsoft Equation  نگاشته شود و ذکر متغیرها در داخل متن و در رابطه‌ها با شکل و قالب یکسان باشد. رابطه‌ها می‌بایست با قلم Time New Roman با اندازه 11 نگارش شود.

 *یکا

یکاها در دستگاه متری (SI) آورده ‌شوند. علامت اختصاری یکاها (با استفاده از توان منفی به جای خط کسری یا مانند آن) هنگامی به‌کار می‌رود که قبل از آن‌ها عددی وجود داشته باشد. یکاها می‌بایست با قلم Time New Roman با اندازه 11 آورده شود.

 *منابع

* برای منبع دهی از روش استنادی (APA) استفاده شود.

* در متن مقاله، اشاره به منابع می‌بایست به فارسی باشد. برای مرجع تا دو نویسنده، بصورت نام نویسندگان و سال انتشار اثر مقاله و برای مرجع بیش از دو نگارنده، نام نویسنده نخست به همراه واژه "و همکاران" و سال انتشار آن نگارش شود.

نمونه: وقتی منبع جزئی از جمله است به صورت ثبوتی و عشقی (1351) یا ثبوتی و همکاران (1351) و هنگامی که اضافه بر جمله است، به صورت (تارانتولا و والت، 1982) یا (ویتلینگر و همکاران، 1993).

* در پایان مقاله، نخست منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی، به صورت مقاله، کتاب، پایان نامه و مرجع اینترنتی و ... (مطابق نمونه‌های زیر)، به‌ترتیب حروف الفبای فارسی یا انگلیسی نگارش شود. منبع‌های با سال‌ متفاوت انتشار، نویسندگان به ترتیب صعودی سال انتشار و مربوط به یک سال با اضافه کردن حروف الف، ب، پ و ... یا c,b,a و ... به دنبال سال انتشار آورده شوند.

مهم: در پایان متن در قسمت "References" علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی آورده شوند. 

* در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‌اند،‎ حتماً (inPersian) اضافه شود.

* منابع باید به ترتیب حروف الفبا مرتب شوند.

 

فونت و سایز منابع فارسی: (B Zar 12)

فونت و سایز منابع انگلیسی: (Times New Roman 11)

 

نمونه: (مقاله، کتاب، پایان نامه و منبع اینترنتی)

مقاله

 طالبی، امیر، رحیمی، حبیب و مرادی، علی. (1401). تعیین مدل سه‌بعدی سرعت امواج لرزه‌ای در زون برخوردی زاگرس. مجله فیزیک زمین و فضا، 48(2)، 277-292.

 Talebi, A., Rahimi, H., & Moradi, A. (2022). Determination of 3D seismic wave velocity in Zagros collision zone. Journal of the Earth and Space Physic, 48(2), 277–292.

 

کتاب

 علی اکبری بیدختی، عباسعلی (1397). مبانی دینامیک شاره ها (سیالات). چاپ دوم. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

  Pollan, M. (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating Has Evolved. New York: Penguin.

 

فصلی از کتاب

 علی اکبری بیدختی، عباسعلی (1397). مبانی دینامیک شاره ها (سیالات). چاپ دوم. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. 1-20.

  Pollan, M. (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating Has Evolved. New York: Penguin. 1-20.

 

پایان نامه یا رساله دکتری

ثابت قدم، سیده سمانه (1392). تعیین اثرات عوامل هواشناسی و آلاینده های جوی بر قابلیت دید در منطقه شهری تهران. رساله دکتری. به‌راهنمایی فرهنگ احمدی گیوی و یحیی گلستانی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک.

 

منبع الکترونیک

محدث، سید حمیدرضا (1394). زندگی اصیل؛ جان دادن به‌پای اصول. جام جم آنلاین. مشاهده در تاریخ 21/02/1395. از

http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84

Kurland, P. B., & Lerner, R. eds (1987). The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.