دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-92 
6. Estimation of Source Location Using Curvature Analysis

صفحه 79-92

Mohammad Barazesh؛ Seyed-Hani Motavalli-Anbaran