تعداد مقالات: 446
101. Discretized Adjoint State Time and Frequency Domain Full Waveform Inversion: A Comparative Study

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 26-42

10.30499/ijg.2020.104782

Mahjoobeh Meskaranian؛ Peyman Pour Moghaddam


102. حل عددی شکل پایستار معادلات تراکمپذیر دوبعدی و ناآب‌ایستایی جوّ با روش فشرده مککورمک

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 28-46

رضا جوان نژاد؛ امیرحسین مشکواتی؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی


104. تحلیل طیفی خشکسالی‌های ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 28-47

حجت اله دانشمند؛ پیمان محمودی


105. ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 30-44

اله یار خجم لی؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ محمدرضا رحمانی؛ سهیل پرخیال


106. بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 30-39

علی نگارستانی؛ سید مهدی هاشمی؛ فرزین ناصری؛ مجتبی ناموران؛ سید محمد موسوی نسب؛ حبیب‌‌اله منتظری


108. بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 31-51

سارا فهیمی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ مجید مزرعه فراهانی


110. بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-45

علی اسعدی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


113. مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 33-43

ملیحه السادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری؛ عبدالرحیم جواهریان


114. توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-48

فرزام فیض آقایی؛ سیدخلیل متقی؛ محمد تاتار؛ عبدالرضا قدس؛ علی مرادی


117. تعیین رابطة مدول‌های کشسان و حجم گاز در ناحیة مخزنی یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 34-44

حمید نجارزاده؛ ملیحه‌سادات کاظمی؛ محمدکمال قاسم‌العسکری


118. پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 34-41

احمد قربانی؛ حسینعلی قاری؛ افشین نمیرانیان


119. استفاده از فیلترهای دورسنجی در پردازش تصاویر میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 34-50

عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار


120. بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 36-62

سید هادی دهقان منشادی؛ نوربخش میرزائی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ الهام شعبانی


122. مدل‌سازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 37-48

سلمان کامیابی آبکوه؛ بهروز اسکویی


123. بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-52

جواد باباگلی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ زهرا سلمانی قزوینی


124. ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 40-53

جعفر معصوم پورسماکوش؛ مرتضی میری؛ فاطمه پورکمر