دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1394 
1. معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک

صفحه 1-18

هاشم شاهسونی؛ ایرج پیروز؛ یورگن مان؛ پیتر هوبرال


2. کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4

صفحه 19-33

صدیقه لوک‌زاده؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان؛ ایمان بابائیان؛ زهرا آقا شریعتمداری


8. تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی

صفحه 94-103

الله‌یار خوجم‌لی؛ فرامرز دولتی ارده‌جانی؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ سهیل پرخیال؛ محمد رضا رحمانی