دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1387 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی

صفحه 1-12

احمد سدیدخوی؛ غلام جوان دولویی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی