دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 5، پاییز 1395 
2. بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریا و تاثیر آن بر ارتفاع امواج

صفحه 11-24

علی محمدی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد احمدنژاد


3. اثر الگوی دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (EA–WR) بر وردایی کم‌بسامد وردسپهر در جنوب‌غرب آسیا

صفحه 25-39

مهیار مقصودی فلاح؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


9. بررسی اثر کلاتر زمین در بروز بازتابندگی کاذب در تولیدات رادار هواشناسی گیلان

صفحه 114-127

سعید اوجاقلو شهابی؛ مجید وظیفه دوست؛ افشین اشرف زاده؛ جواد بداق جمالی