تعداد مقالات: 448
26. محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-11

سید خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


27. مطالعه لایه اکمن به‌دام‌افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-11

فرهنگ احمدی گیوی؛ مرجانه حقیقی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


28. حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-19

یهزاد لایقی؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید آزادی


29. ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-21

شاهین عالمزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ دانیل یازجی


30. تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

محمود صفر؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ مجید مزرعه فراهانی


32. ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

بهمن تاج فیروز؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری


33. تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-30

منصوره سید حسنی؛ فاطمه مرادیان؛ سرمد قادر؛ فرید گلکار؛ مسعود حاتم پور


35. Single station estimation of earthquake early warning parameters by using amplitude envelope curve

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 1-10

پریسا حسینی؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزائی


36. بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-18

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


37. وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-17

نازنین محمدی؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


38. Autumn Rainfall Anomalies and Regional Atmospheric Circulation along Establishment of Weak La Nina after Strong El Nino in Iran

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-15

10.30499/ijg.2020.104779

Faranak Bahrami؛ Abbas ranjbar saadatabadi؛ Amir Hussain Meshkatee؛ Gholamali Kamali


39. بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

امیر محمدیها؛ محمد حسین معماریان؛ مجید آزادی؛ محمد ریحانی پروری


41. وارون‌سازی دوبُعدی داده­های گرانی با تعریف نقطه یا امتدادی از بی‌هنجاری‌‌ زیرسطحی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394

بهنام مهدی اوغلی لاهرودی؛ وحید ابراهیم‌‌‌‌زاده اردستانی


43. A simulation study of RX-mode waves generation in the equatorial plasmasphere

دوره 9، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 1-10

Mohammad Javad Kalaee؛ Yuto Katoh


47. بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریا و تاثیر آن بر ارتفاع امواج

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-24

علی محمدی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد احمدنژاد


49. Three-dimensional Magnetotelluric Modeling of data from Northeast of Gorgan Plain

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 11-20

امید باقرپور؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی