تعداد مقالات: 424
126. کاربست روش پردازش رقمی تصویر در تعیین ضریب خاموشی جوّ شهری تهران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی


127. دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-59

مرتضی فتاحی؛ فرشته رضاخانی روزبهانی؛ جان لوک شونینگر؛ ابرهاد سوسر؛ حمید عمرانی؛ تونی ویلکینسون؛ جبرئیل نوکنده؛ قربانعلی عباسی؛ مجید محمودی


128. اثر صافی پایین گذر بر شاخص ساختاری بی هنجاری های مغناطیسی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-53

سامان اسدی سرابی؛ محسن اویسی مؤخر


129. Classification of hydrometeors using microwave brightness temperature data from AMSU-B over Iran

دوره 9، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 24-39

Abolhasan Gheiby؛ Majid Azadi


131. استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 37-49

علی عدالت؛ حمیدرضا سیاهکوهی


133. برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 52-363

مسلم فاتحی؛ غلامحسین نوروزی؛ فاطمه حاجی‌ئی


134. تبدیل فوریۀ زمان‌کوتاه برمبنای تنکی و کاربرد آن در تشخیص لایه‏های نازک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 36-48

حمید ستاری؛ علی غلامی؛ حمید رضا سیاه‌کوهی


136. استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران)

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 34-50

سید رضا مهرنیا؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان


137. کاربرد روش‌‌های آماری در تحلیل نوسان‌های اوزون وِردسپهری

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 42-60

ویکتوریا عزتیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


138. مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 40-55

مهدی بشردوست؛ سیاوش ترابی؛ مجید نبی بیدهندی


140. حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-49

سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ حکیم گلشاهی


141. استفاده از روش انحراف معیار نرمال شده در برآورد مرز بی‌هنجاری‌‌های میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 46-56

عبدالحمید انصاری؛ امیرحسین کوهساری؛ کمال علمدار؛ مهدی یعقوبی مقدم


143. بررسی اثر متغیرهای موثر در پاسخ فرایند وارون‌سازی داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در حوزه بسامد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 38-50

فرزاد شیرزادی تبار؛ بهروز اسکوئی؛ مهرداد باستانی


144. پیشنهاد الگوریتمی برای مدل‌سازی و تفسیر داده‌‌های سایزموالکتریک

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 51-61

میرستار مشین چی اصل؛ هومن لطیفی


146. ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 45-57

عزت اله کاظم زاده؛ جعفر ولی؛ حسام آلوکی بختیاری


147. تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 39-47

حسام آلوکی بختیاری؛ عزت اله کاظم زاده؛ مجید نبی بید هندی؛ جعفر ولی؛ رولند لنورمند