اثر چشمه میکروترمورها در تعیین مشخصات ساختگاهی با استفاده از روش H/V

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تابع بزرگ‌نمایی ساختگاه در 10 ایستگاه شتاب‌نگاری متعلق به شبکه شتاب‌نگاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران    در گسترده شهر تهران تعیین شده است.  بدین منظور از ثبت نوفه‌های پیوسته در 40 روز متوالی و تحلیل آنها به روش نسبت طیفی مولفه‌‌های افقی به قائم (H/V)، استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده حساسیت تابع‌های بزرگ‌نمایی ساختگاه به میزان و منشأ نوفه صنعتی بوده است. این تابع‌ها در برخی از محدوده‌های بسامدی به‌‌شدت تحت‌تأثیر نوفه‌های صنعتی  حاصل از کارخانه‌ها بوده و هر دو پارامتر بسامد غالب و ضریب بزرگ‌نمایی ساختگاه را در آن محدوده‌های بسامدی متأثر کرده است. بررسی تابع‌های بزرگ‌نمایی نشان داد که در شهر تهران و به‌ویژه در مناطق جنوبی آن کارخانه‌های صنعتی بسیاری وجود دارد که دامنه‌های نسبتاً قوی در محدوده بسامدی 1 تا 5/1 هرتز را به‌وجود می‌آورند و باعث افزایش کاذب ضرایب بزرگ‌نمایی ساختگاه به میزان 5/1 تا 2 برابر در این محدوده بسامدی شده‌اند. این در حالی است که بسامد غالب و ضرایب بزرگ‌نمایی به‌دست آمده در شهر تهران در غیاب این نوفه‌های صنعتی مقادیری متفاوت و منطبق با نتایج تحقیقات قبلی دارند. بنابراین، در روش نسبت طیفی مولفه‌های افقی به قائم در تعیین اثرهای ساختگاه برای شهرهای صنعتی (با نوفه‌های صنعتی شدید) مشابه تهران بایستی نقش نوفه‌های صنعتی را به‌منزلة عاملی مهم و تأثیرگذار مشخص نموده و در نتایج تحلیل مدنظر قرار داد. این بدان دلیل است که دامنه قله‌‌های موجود در بسامدهای مربوط به نوفه‌های صنعتی گاهی ممکن است درحکم بسامد غالب ساختگاه تعبیر و منجر به ارائه نتایج گمراه کننده در تفسیر اثرهای ساختگاهی در شهر تهران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site characterization of the source microtremors using the H/V method

نویسندگان [English]

  • Reza Heidari
  • Mohammad-Reza Ghayamghamian
  • Zaher-Hossein Shomali
چکیده [English]

In this study, the local site amplification characteristics are investigated at 10 accelerometer stations organized by Tehran Disaster Mitigation and Management Organization (TDMMO) in Tehran city. The microtremor data were selected from 40 days contious recording at each station. The site amplification functions are calculated using horizontal to vertial spectral ratio (H/V) in the frequecny domain. The results revealed large sensitivy to the microteremor sources. When compared the results with previous studies using earthquake data, the computed amplification functions showed the peaks not related to the site or different amplification values at predominant peak frequencies at the sites. To find the reasons, the amplification function at the sites was calculated using microteremor data recorded at weekdays and holidays. we calculated Meanwhile, the results of calculated amplification functions for holidays showed a good agreement with those of previous studies that  meansthe industrial noise largly affect the results, especially in the south of Tehran.Furthermore, It was found that the industrial noise mostly affected the frequency range of 1 to 1.5 Hz. This also led to increase the amplification coefficient in an order of 1.5 to 2.2. This emphesized on the fact that the microtremor data recorded in the mega-cities like Tehran should be carefully analyzed  to prevent misleading results. Furthermore, it is suggested to use microtremor data recored in the holidays to avoid such heavy industrial noise contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predominant frequency
  • amplification factors
  • microtremors
  • industrial noise
  • Site effects