اختصاص شناسه بین المللی DOI به مقالات پذیرفته شده مجله ژئوفیزیک ایران از ابتدای سال 2020

مجله ژئوفیزیک ایران شناسه بین المللی DOI را به تمامی مقالات پذیرش شده از ابتدای سال 2020 اختصاص دا د.