محاسبه محتمل‌‌ترین امتداد بحرانی شتاب‌نگاشت‌‌های زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل‌ذهاب با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

نوع مقاله : مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده ژئوتکنیک لرزه ای، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، پژوهشکده ژئوتکنیک لرزه ای، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 استاد، پژوهشکده ژئوتکنیک لرزه ای، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامشهر، اسلامشهر ، ایران

5 استادیار، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در تحلیل‌های لرزه­ای دو‌‌بعدی در سازه‌‌ها معمولاً از شتاب‌نگاشت‌های ثبت‌شده استفاده می‌‌شود؛ در صورتی‌که، شتاب‌نگاشت‌های ثبت‌شده وابسته به امتداد دستگاه‌های شتاب‌نگار بوده و با چرخش دستگاه، رکوردهای متفاوتی ثبت می‌‌گردد. بنابراین این پرسش پیش می‌‌آید که استفاده از شتاب‌نگاشت‌های ثبت‌شده با چه درصد اطمینانی منجر به پاسخ‌های حداکثر مورد نظر می‌‌شوند. برای بررسی این موضوع با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، مدل‌های عددی متعددی بر پایه سدهای خاکی موجود در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه شبیه‌سازی شد. سپس هرکدام از رکوردهای انتخاب‌شده زلزله کرمانشاه در امتدادهای مختلف از صفر تا 180 درجه دوران داده‌شده و تحلیل‌های تاریخچه زمانی انجام شد و پاسخ‌های حداکثر جابه‌جایی، سرعت، شتاب و نسبت سرعت به شتاب تاج سد و امتدادهای بحرانی متناظر با هرکدام از این پاسخ‌ها محاسبه شد. با استفاده از نتایج شبیه‌سازی، احتمال این‌که شتاب‌نگاشت‌های ثبت‌شده منجر به پاسخ‌های بحرانی شوند، محاسبه شد. نتایج نشان می‌‌دهند که پاسخ‌ها و امتدادهای بحرانی، وابسته به مشخصات سد، رکورد ورودی زلزله و پاسخ در نظر گرفته‌شده می‌‌باشند. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که استفاده از شتاب‌نگاشت‌های ثبت‌شده معمولاً منجر به پاسخ‌های حداکثر نمی‌‌شوند و ضرورت محاسبه محتمل‌‌ترین امتداد بحرانی نگاشت‌‌های لرزه‌‌ای ضرورت دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the most probable critical direction of November 12, 2017 Sarpol-e Zahab earthquake records using Monte Carlo simulation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Davoodi 1
  • Fariborz Sanjari 2
  • Mohammad Kazem Jafari 3
  • Navid Hadiani 4
  • Abbas Pourdeilami 5
1 Associate Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
2 Ph.D. student, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
3 Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Civil Engineering Department, School of Engineering, Damghan University,Damghan, Iran
چکیده [English]

Earthquake ground motions are generally recorded by digital accelerometers in three orthogonal components (two horizontal and one vertical). The vertical component is typically ignored and two horizontal records are used for the response analysis of most structures. In two-dimensional time history analysis, a stronger horizontal component of the as-recorded ground motion is generally used to evaluate the structural responses. However, the horizontal strong ground motion depends on the orientation of the sensors as installed in the field. Simple trigonometric calculations demonstrate that by rotating the sensors, different waveforms are recorded for a specific ground motion. Considering that the orientation of the sensors is random compared to the orientation of the structures and causative fault, the question arises as to what percentage of confidence the use of as-recorded ground motions leads to the maximum desired responses.
    To investigate this issue, based on the information and specifications of embankment dams in the earthquake-stricken areas of Kermanshah and considering the appropriate statistical distributions, 1000 numerical models of embankment dams were simulated using the Monte Carlo simulation method. In the next step, each of the 4 selected records of Sarpol-e Zahab, Kerand, Goorsfeid, and Javanrood were rotated in different angles from 0 to 180 degrees with 10-degree steps and applied to each of the numerical models of the dam. Equivalent linear time history analysis was performed for each of the simulated numerical models of the dam resulting in a total of 72,000 (18 * 4 * 1000) analyses. The values of maximum acceleration, velocity, displacement, and velocity-to-acceleration ratios of the dam crest (and the directions associated with each of these responses) were calculated for different stations. Using the simulation results, the probability that as-recorded accelerations would lead to critical responses was calculated. The results can be summarized as follow:

Critical directions depend on the characteristics of the dam, input motions, and the type of the response;
The probability of occurrence of critical responses in the case of using recorded accelerations depends on the input motion and the type of response considered; for example, the probability that the Sarpol-e-Zahab record would lead to critical displacement is close to 10%, while the same record with a probability of approximately 30% leads to a critical velocity or acceleration. In Javanrood station, the results are different from the previous results, and in the case of using the recorded acceleration, the probability of occurrence of critical displacement is close to 40%;
Histograms of critical directions show that in general, no specific statistical distribution can be considered for critical directions;
The higher the PGA value of the record, the lower the scatter of critical directions of the record.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embankment dams
  • critical direction
  • seismic response
  • Monte Carlo simulation
Boore, D. M., Watson-Lamprey, J. and Abrahamson, N. A., 2006, Orientation-independent measures of ground motion: Bulletin of the Seismological Society of America, 96(4A), 1502-1511.
Dakoulas, P. and Gazetas, G., 1985, A class of inhomogeneous shear models for seismic response of dams and embankments: International Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 4(4), 166-182.
Darendeli, M. B., 2001, Development of a new family of normalized modulus reduction and material damping curves: Phd thesis, The university of Texas at Austin.
Davoodi, M., Jafari, M. and Hadiani, N., 2013, Seismic response of embankment dams under near-fault and far-field ground motion excitation: Engineering Geology, 158, 66-76.
Davoodi, M. and Sanjari, F., 2018, Influence of Different Orientations and. Reference Axes of Ground Motions on the Engineering Demand Parameters of an Embankment Dam: 5th International Symposium on Dam Safety, Istanbul.
Davoodi, M. and Sanjari, F., 2019, Investigation on the Effects of Different Incident Angle of Sarpol-e-Zahab Earthquake Ground Motions on an Embankment Dam: Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 20(4), 1-12
Fontara, I.-K. M., Kostinakis, Konstantinos G, Grigorios, E Manoukas and Asimina, M Athanatopoulou., 2015, Parameters affecting the seismic response of buildings under bi-directional excitation: Structural Engineering and Mechanics, 53(5), 957.
Griffiths, D. and Fenton, G., 2008, Risk Assessment in Geotechnical Engineering: Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
Hadiani, N., Davoodi, M. and Jafari, M., 2013, Correlation between settlement of embankment dams and ground motion intensity indices of pulse-like records: Iranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering, 37(C1), 111.
Hadiani, N., 2011, Investigation of the Effect of Near-Fault Earthquakes on the Seismic Behavior of Embankment Dams, PhD Tesis, Islamic Azad University, Science and Technology Branch
Howard, J. K., Tracy, C. A. and Burns, R. G., 2005, Comparing observed and predicted directivity in near-source ground motion: Earthquake Spectra, 21(4), 1063-1092.
Huang, Y.-N., Whittaker, A. S. and Luco, N., 2008, Maximum spectral demands in the near-fault region: Earthquake Spectra, 24(1), 319-341.
Huang, Y.-N., Whittaker, A. S. and Luco, N., 2009, Orientation of maximum spectral demand in the near-fault region: Earthquake Spectra, 25(3), 707-717.
International Institute of Earthquake Engineering and Sismology (IIEES)., 2017, Preliminary Report of Mw 7.3 Sarpol-e Zahab Earthquake on November 12, 2017. 5th Edition, Tehran, Iran (in Persian).
Iran Water Resources Management, Deputy of Planning and Development, accessed 20 February 2018; http://smd.bhrc.ac.ir/Portal/fa/FastDownload;
Kroese, D. P., Taimre, T. and Botev, Z. I., 2013, Handbook of Monte Carlo Methods (Vol. 706): John Wiley and Sons.
Road, Housing and Urban Research Center (BHRC), accessed 22 November 2017; http://smd.bhrc.ac.ir/Portal/fa/FastDownload;
Rubinstein, R. Y. and Kroese, D. P., 2016, Simulation and the Monte Carlo Method (Vol. 10): John Wiley and Sons.