دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-251 

مقاله پژوهشی‌

اصلاح و ارزیابی چشمه‌های گردوخاک ناشی از فرسایش بادی در مدل WRF/Chem در غرب آسیا

صفحه 1-24

10.30499/ijg.2021.288380.1331

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


مدل‌سازی نظری توابع رهدهی و همدوسی

صفحه 45-61

10.30499/ijg.2022.292381.1340

سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی