مدل‌سازی عددی گسل جبهه کوهستان (MFF) در رخداد زلزله‌ 21 آبان 1396 سرپل‌ذهاب به‌روش عنصر مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استاد، گروه مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

در اثر زلزله 21 آبان 1396 سرپل­ذهاب با بزرگای 3/7=Mw تغییرمکان­های سطحی به‌ویژه زمین­لغزش بسیار بزرگ مله­کبود و پس­لرزه­های زیادی به‌صورت خوشه­های پراکنده در منطقه رخ داد. وقوع پس­لرزه­ها به‌صورت خوشه­ای نشانی از فعالیت گسل­های کوچک از قبل موجود می­باشد. در مطالعه حاضر گسل مسبب زلزله اصلی (گسل جبهه کوهستان (MFF)) با استفاده از کد عنصر مرزی سه‌‌بعدی 3d-def مدل‌سازی شد و میزان تغییر مکان­های­ سطحی به‌ویژه جابه‌جایی حاصل از زمین‌لغزش مله­کبود و همچنین محل گسل­های ثانویه با استفاده از میانگین تنشهای اصلی بیشینه و کمینه به‌عنوان معیاری برای تعیین محل گسل­های ثانویه استخراج گردید. به‌منظور صحت‌‌سنجی نتایج مدل‌سازی برای جابه‌جایی­ها، از مقایسه نتایج با داده­های به‌دست‌آمده از روش تداخل‌‌سنجی راداری (InSAR) و روش ترکیبی ردیابی افست (combined offset tracking) مشاهده شد که نتایج دو روش تقریباً به همدیگر نزدیک می­باشند و اختلافاتی نیز در موقعیت جابه‌جایی­ها و دامنه تغییرات آنها در دو روش دیده می­شود به گونه­ای که دامنه تغییرات جابه‌جایی حاصل از داده­های ماهواره­ای در منطقه زلزله، 35- تا 80 سانتی‌متر است در حالی‌که این محدوده برای نتایج حاصل از مدل‌سازی انجام شده، 15- تا 100 سانتی‌متر می­باشد. همچنین برای محل گسل­های ثانویه، میانگین تنشهای اصلی بیشینه و کمینه حاصل از مدل‌سازی تقریباً در محل­های دارای تراکم پس­لرزه­ به‌ویژه در قسمت جنوبی گسل بیشینه می­باشد و عمق­های با بیشترین میانگین تنشهای اصلی بیشینه و کمینه  با عمق‌هایی که تراکم پس­لرزه زیاد است، به‌جز در عمق 13کیلومتری به پایین تقریباً یکی می­باشند. علاوه‌بر این برای تعیین میزان حساسیت مدل نسبت به پارامترهای ورودی تحلیل حساسیت انجام شد که در نتیجه آن تغییرات پارامترهای شیب و عرض گسل، بیشترین اثر را بر خروجی جابه‌جایی و همچنین تغییرات پارامترهای مدول یانگ و طول گسل بیشترین اثر را بر خروجی میانگین تنشهای اصلی بیشینه و کمینه داشتند.              

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical modeling of mountain front fault (MFF) in the event of earthquake on November 12, 2017 Sarpol-e-Zahab by boundary element method

نویسندگان [English]

 • Sayed Yadegar Hoshyar 1
 • Iman Ashayeri 2
 • Mohsen Kamalian 3
1 Ph.D. student in Geotechnical Engineering, Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Professor, Department of Seismic Geotechnical Engineering, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
چکیده [English]

The earthquake of November 12, 2017 Mw=7.3 Sarpol-e-Zahab is located in western Iran and between the two faults of the Mountain Front (MFF) and the High Zagros (HZF) of the Zagros tectonic seismic zone, Which is related to the rupture of MFF fault in Sarpol-e-Zahab area.The focal mechanism of this earthquake has a reverse fault with a low slope (16 degree) to the northeast. Studies in this field indicate the existence of a maximum slip of about 5 meters at a depth of 18 km. Due to the earthquake on November 12, 2017, Mw=7.3 Sarpol-e-Zahab, surface displacements, especially very large landslide of Mela-Kabod and many aftershocks occurred in the form of scattered clusters in the region. The occurrence of aftershocks in clusters indicates the activity of small secondary faults. In the present study, the fault causing the main earthquake (Mountain Front Fault, (MFF)) was modeled using 3d-def three-dimensional boundary element code and the surface displacements, especially displacement due to the landslide of Mela-Kabod and also the location of secondary faults were extracted using average of maximum and minimum principal stresses as a criterion for determining the location of secondary faults. In order to validate the modeling results for the displacements, comparing the results with the data obtained from the Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) method and the combined offset tracking method, it was observed that The results of the two methods are almost close to each other and there are differences in the position of the displacements and the amplitude of their changes in the two methods, so that the amplitude of the displacements resulting from satellite data in the earthquake zone, It is -35 to 80 cm, while this range is -15 to 100 cm for the results of the modeling. Also, for the location of secondary faults, the  average of maximum and minimum principal Stresses resulting from modeling are almost maximal in areas with aftershock density, especially in the southern part of the fault, and the depths with the most average of maximum and minimum principal stresses with depths that The aftershocks are high, except at a depth of 13 km, those are almost the same. In addition, to determine the sensitivity of the model to the input parameters, sensitivity analysis was performed, As a result, changes in dip angle and width of fault had the greatest effect on displacement output and also changes in Young modulus and length of fault had the greatest effect on  average of maximum and minimum principal stresses output. The boundary element method used in this paper is one of the numerical modeling methods that has many applications in numerical simulation of fault dynamics, and its results have provided a broad view of the physics of earthquake rupture. Also, the compatibility of numerical modeling results with the results of radar interferometry (InSAR) and combined offset tracking in this paper shows that the boundary element method is a suitable method for numerical modeling of faults.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sarpol-e-Zahab earthquake
 • Mela-Kabod landslide
 • aftershocks
 • MFF fault
 • secondary faults
 1. پژوهشگاه بین‌المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، 7 آذر ماه 1396، گزارش مقدماتی زمین­لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل­ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 3/7 (ویرایش چهارم)

  تاتار، م.، یمینی فرد، ف.، 1397، بررسی جنبه­های زلزله‌شناسی و توالی پس­لرزه­های زمین­لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل­ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 3/7: نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات، دانشگاه رازی، 6 و7 دی‌ماه 1397.

  حسامی آذر، خ.، 1382، نقشه گسل­های فعال ایران: پژوهشگاه بین المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله.

  حق­شناس، ا.، رخشنده، م.، تاجیک، و.، 1397، خطر وقوع ناپایداری­های دامنه­ای در استان کرمانشاه با نگاه به زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل‌ذهاب: نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات، دانشگاه رازی، 6 و7 دی­ ماه 1397.

  مرکز لرزه­نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، آبان ماه 1396، گزارش اولیه زلزله 21 آبان ماه 1396 سرپل­ذهاب استان کرمانشاه: نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات، دانشگاه رازی، 6 و7 دی­ ماه 1397.

  Ambraseys, N. N., and Melville, C. P., 1982, A history of Persian Earthquakes: Cambridge University Press.

  Barnhart, W. D., Brengman, C. M., Li, S. and Peterson, K. E., 2018, Ramp-flat basement structures of the Zagros Mountains inferred from co-seismic slip and afterslip of the 2017 Mw7. 3 Darbandikhan, Iran/Iraq earthquake: Earth and Planetary Science Letters, 496, 96-107.‏

  Beskos, D. E., 1987, Boundary element methods in dynamic analysis:Appl. Mech. Rev. 40, 1-23.

  Beskos, D. E., 1997, Boundary element methods in dynamic analysis: Part II (1986-1996),Appl. Mech. Rev. 50, 149-197.

  Bouchon, M. and F. J., Sa´nchez-Sesma., 2007, Boundary integral equations and boundary elements methods in elastodynamics:Adv. Geophys. 48, 157-189.

  Carnec, C., Massonnet, D. and King, C., 1996, Two examples of the use of SAR interferometry on displacement fields of small spatial extent: Geophysical research letters, 23 (24), 3579-3582.

  Chen, K., Xu, W., Mai, P. M., Gao, H., Zhang, L. and Ding, X., 2018, The 2017 Mw 3/7 Sarpol Zahāb Earthquake, Iran: A compact blind shallow-dipping thrust event in the mountain front fault basement: Tectonophysics, 747, 108-114.

  Childs, C., Watterson, J. and Walsh, J. J., 1995, Fault overlap zones within developing normal fault systems. Journal of the Geological Society, 152 (3), 535-549.

  Crider, J. G. and Pollard, D. D., 1998, Fault linkage: Three‐dimensional mechanical interaction between echelon normal faults: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 103 (B10), 24373-24391.

  Ding, K., He, P., Wen, Y., Chen, Y., Wang, D., Li, S. and Wang, Q., 2018, The 2017 M w 3/7 Ezgeleh, Iran earthquake determined from InSAR measurements and teleseismic waveforms: Geophysical Journal International, 215 (3), 1728-1738.‏

  Fathian, a., 2018, Preliminary report on the investigations along Azgeleh  (12 November 2017) and Tazehabad  (25 August 2018) earthquakes, western Iran: GSI report.

  Feng, W., Samsonov, S., Almeida, R., Yassaghi, A., Li, J., Qiu, Q. and Zheng, W., 2018, Geodetic constraints of the 2017 Mw7. 3 Sarpol Zahab, Iran earthquake, and its implications on the structure and mechanics of the northwest Zagros thrust‐fold belt: Geophysical Research Letters, 45 (14), 6853-6861.

  Gomberg, J. and Ellis, M., 1993, 3D-DEF: A user's manual (A three-dimensional, boundary element modeling program): Open-File Report 93-547. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey.

  Goorabi, A., 2020, Detection of landslide induced by large earthquake using InSAR coherence techniques–Northwest Zagros, Iran: The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 23 (2), 195-205.

  Huang, D., Gu, D. M., Song, Y. X., Cen, D. F. and Zeng, B., 2018, Towards a complete understanding of the triggering mechanism of a large reactivated landslide in the Three Gorges Reservoir: Engineering Geology, 238, 36-51.

  Jaeger, J. C. and Cook, N. G. W., 1979, Fundamentals of Rock Mechanics: Chapman and Hall. London593.

  Kobayashi, T., Morishita, Y., Yarai, H. and Fujiwara, S., 2019, InSAR-derived crustal deformation and reverse fault motion of the 2017 Iran-Iraq earthquake in the northwestern part of the Zagros Orogenic Belt: Bulletin of the geospatial information authority of Japan, 66 (2).

  Maerten, L., Gillespie, P. and Pollard, D. D., 2002, Effects of local stress perturbation on secondary fault development: Journal of Structural Geology, 24 (1), 145-153.‏

  Maerten, F., Maerten, L. and Pollard, D. D., 2014, iBem3D, a three-dimensional iterative boundary element method using angular dislocations for modeling geologic structures: Computers & Geosciences, 72, 1-17.

  Nissen, E., Ghods, A., Karasözen, E., Elliott, J. R., Barnhart, W. D., Bergman, E. A. and Chen, L., 2019, The 12 November 2017 M w 3/7 Ezgeleh‐Sarpolzahab (Iran) earthquake and active tectonics of the Lurestan Arc: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124 (2), 2124-2152.‏‏

  Okada, Y., 1992, Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space: Bull. Seismol. Soc. Am.82,1018–1040.

  The Geospatial Information Authority of Japan (GSI)., 2019, the national organization that conducts basic survey and mapping and instructs related organizations to clarify the conditions of land in Japan and that provides the results of surveys to help improve this land: http://www.gsi.go.jp/cais/topic171115-index-e.html.

  Tolomei, C., Svigkas, N., Baneh, A. F., Atzori, S. and Pezzo, G., 2018, Surface deformation and source modeling for the MW 3/7 Iran earthquake (November 12, 2017) exploiting sentinel-1 and ALOS-2 insar data: In IGARSS 2018-2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (pp. 3063-3066). IEEE.

  1. S. Geological Survey, 2017, M3/7 – 30km S of Halabjar, Iraq. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000bmcg#executive (accessed Dec.7, 2017).

  Vajedian, S., Motagh, M., Mousavi, Z., Motaghi, K., Fielding, E., Akbari, B. and Darabi, A., 2018, Coseismic deformation field of the Mw 3/7 12 November 2017 Sarpol-e Zahab (Iran) earthquake: A decoupling horizon in the northern Zagros Mountains inferred from InSAR observations: Remote Sensing, 10 (10), 1589.‏

  Vajedian, S. and Motagh, M., 2018, Coseismic displacement analysis of the 12 November 2017 Mw 3/7 Sarpol-e Zahab (Iran) earthquake from SAR Interferometry, burst overlap interferometry and offset tracking: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 4 (2018), Nr. 3, 4 (3), 205-209.

  ‏‏Valkaniotis, S., Foumelis, M., de Michele, M., Ganas, A., Papathanassiou, G., 2018, Three‐dimensional displacement field of a large co‐seismic landslide (2017 Iraq‐Iran earthquake) using optical‐image correlation and SAR pixel offset‐tracking: 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), 25 – 27 June 2018, Possidi, Greece.

  Wang, K. and Bürgmann, R., 2020, Probing fault frictional properties during afterslip updip and downdip of the 2017 Mw 3/7 Sarpol‐e Zahab earthquake with space geodesy: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 125 (11), e2020JB020319.‏

  Wang, Z., Zhang, R., Wang, X. and Liu, G., 2018, Retrieving three-dimensional co-seismic deformation of the 2017 MW7. 3 Iraq earthquake by multi-sensor SAR images: Remote Sensing, 10 (6), 857.‏

  Yang, Y. H., Hu, J. C., Yassaghi, A., Tsai, M. C., Zare, M., Chen, Q. and Kamranzad, F., 2018, Midcrustal thrusting and vertical deformation partitioning constraint by 2017 M w 3/7 Sarpol Zahab earthquake in Zagros Mountain Belt, Iran: Seismological Research Letters, 89 (6), 2204-2213.‏

  Yin, Y., Zheng, W., Liu, Y., Zhang, J. and Li, X., 2010, Integration of GPS with InSAR to monitoring of the Jiaju landslide in Sichuan, China: Landslides, 7 (3), 359-365.‏

  Zare, M., Kamranzad, F., Parcharidis, I. and Tsironi, V., 2017, Preliminary report of Mw7. 3 Sarpol-e Zahab, Iran earthquake on November 12, 2017: EMSC report, 1.