تفسیر داده‌های القای الکترومغناطیسی با روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای تعیین پارامترهای کره رسانا به‌عنوان مدلی از مهمات منفجر نشده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 استادیار، گروه ژئوفیزیک، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار، گروه برق، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران

چکیده

مین‌های دریایی مدفون در دریا یا خشکی تعداد زیادی از مردم را در سراسر دنیا تهدید می‌کند و افراد زیادی بر اثر برخورد با این مهمات منفجر‌نشده جان خود را از دست می‌دهند. لازم است این‌گونه مهمات با روش‌های غیر‌تخریبی شناسایی شوند. روش‌های متعددی برای شناسایی، جداسازی و آشکارسازی این‌گونه اجسام معرفی شده است. یکی از این روش‌ها در ژئوفیزیک، روش الکترومغناطیس در حوزه زمان و همچنین حوزه فرکانس است که به کمک آنها، این‌گونه بی‌هنجاری‌ها آشکارسازی و پارامترهای فیزیکی و هندسی آنها تخمین زده می‌شوند.
یکی از روش‌های حوزه فرکانس، روش الکترومغناطیس القایی است. تعداد زیادی از مهمات منفجر‌نشده، در ساده‌ترین شکل با کره و با تقریب بهتر با کره‌وار شبیه‌سازی می‌شوند. در این مقاله، با استفاده از پاسخ‌های القای الکترومغناطیسی ناشی از جریان‌های گردابی ایجاد شده در سطح جسم کاملاً رسانا و جریان کانالی در محیط میزبان با رسانندگی ضعیف، عمق و شعاع جسم مدفون برای چهار حالت جهت‌گیری پیچه‌های گیرنده و فرستنده نسبت به یکدیگر به‌دست‌می‌آید. روش به‌کار‌رفته برای تعیین عمق و شعاع، روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات است که یک روش فراگیر بهینه‌سازی است و از آن می‌توان در حل مسائلی استفاده کرد که پاسخ آنها یک نقطه یا سطح در فضای چند‌بعدی است. این الگوریتم در ابتدا با مقادیر تصادفی تنظیم می‌شود و اهداف را با تکرارهای به‌روز‌شده جستجو می‌کند. برای برآورد شعاع و عمق مهمات منفجر‌نشده که به‌صورت کره شبیه‌سازی شده‌اند، این روش بهینه‌سازی نخست روی داده‌های بدون نوفه و پس از آن روی داده‌های با نوفه اجرا می‌شود سپس نتایج برای ارزیابی توانایی روش مقایسه می‌شوند. میزان خطای تخمین برای داده‌های بدون نوفه تقریباً برابر صفر است و وقتی به داده‌ها نوفه اضافه می‌شود، عمق بی‌هنجاری و شعاع با خطایی پذیرفتنی محاسبه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretation of electromagnetic induction data using particle swarm optimization method to determine the parameters of conductive sphere as a model of unexploded ordnance

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Babaei 1
  • Mohammad Ehsan Mosayebian 2
1 Assistant Professor, Department of Geophysics, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor,Department of Electrical Engineering, Tuyserkan Branch, Islamic Azad University, Tuyserkan, Iran
چکیده [English]

Landmines buried in the sea or land threaten a large number of people around the world, and many people die as a result of these unexploded ordnance. Such ammunition needs to be identified by non-destructive methods. Numerous methods have been used to identify, discriminate and detect them. One of these methods in geophysics is electromagnetism in the time and also frequency domain, by which such anomalies are detected and their physical and geometric parameters are estimated. The electromagnetic induction method (EMI) is one of the frequency domain methods used for this purpose. This technique takes into account Eddy-Current Response (ECR) induced on the conducting marine mines as well as Current-Channeling Response (CCR) associated with the perturbation of currents induced in the conductive marine environment. Sea water is a good conducting medium in low-frequency range. Thus, displacement current can be neglected. The effect of noise due to the background medium can also be neglected. The sphere has often been used as a tractable model of a conducting anomaly in studying the response of electromagnetic induction (EMI) system. A large amount of unexploded ordnance is simulated in the simplest form with a sphere and a spheroid (for more accurate approximation).
In this study, using the electromagnetic induction responses which are caused by eddy currents generated on the surface of the object and also the channel current in the host environment, the depth and radius of the buried object are obtained for four different modes of receiver and transmitter coil orientation. The transmitting and receiving coils can be approximated as magnetic dipoles. The incident fields emanating from the transmitting coil are uniform over the extent of the object. The object is considered as a perfect conductor compared to the host environment. To determine the depth and radius, the particle swarm optimization (PSO) algorithm is proposed. This technique is a global optimization method that can be used to solve problems whose answer is a point or surface in a multidimensional space. PSO is adjusted with random particles (models) and searches for targets by updating generations. The algorithm is implemented on the noise-free and noisy data respectively to evaluate the algorithm performance. The simulation results indicate that this method can be an effective way to estimate the depth and radius of the sphere. For noise-free data, the error is almost zero, and when noise is added to detect them, the depth of the anomaly and the radius are calculated with a perfectly acceptable error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic induction
  • unexploded ordnance
  • particle swarm optimization algorithm
  • depth and radius estimation of sphere
بابایی، م.، 1394، تخمین عمق کره رسانای مدفون به‌عنوان مدلی از مهمات منفجر­نشده به کمک داده‌های القای الکترومغناطیسی: مجله الکترومغناطیس کاربردی، 2، 1-6 .
Babaei, M., Meshinchi-Asl, M., and Zomorrodian, H., 2013, Computing eddy-current response and current channeling response of the spheroidal conductor for the separated receiver and transmitter systems: Arabian Journal of Geosciences, 6(6), 1913-1934.
Babaei, M., Meshinchi-Asl, M., and Zomorrodian, H., 2014, Estimation of depth of buried conductive sphere from electromagnetic induction anomaly data using linearization process: Arabian Journal of Geosciences, 7, 2363–2366.
Bell, T., Barrow, B., Miller, J., and Keiswetter, D., 2001, Time and frequency domain electromagnetic induction signatures of unexploded ordnance: Subsurface Sensing Technologies and Applications, 2, 153–175.
Billings, S. D., 2004, Discrimination and classification of buried unexploded ordnance using magnetometry: IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42, 1241–1251.
Billings, S. D., Pasion, L. R., Beran, L., et al., 2010, Unexploded ordnance discrimination using magnetic and electromagnetic sensors: Case study from a former military site: Geophysics, 75, B103–B114.
Fernandez, J.P., Sun K., Barrowes, B., O'Neill, K., Shamatava, I., Shubitidze ,F., Pauksen (2007) Inferring the location of buried UXO using a support vector machine Proc.SPIE 6553.
Kennedy, J., and Eberhart, R., 1995, Particle swarm optimization: Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, IV, 1942–1948.
Mahmoodi, M., and Tan, S. Y., 2009, Depth detection of conducting of marine mines via eddy-current and current –channeling response: Progress in Electromagnetic Research, 90, 287-307.
Moustafa, K., and Hussein, K. F. A., 2007, Performance evaluation of separated aperture sensor GPR system for land mine detection: Progress in Electromagnetics Research, PIER 72, 21-37.
Norton, S. J., SanFilipo, W. A., and Won, I. J., 2005, Eddy-current and current-channeling response to spheroidal anomalies: IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 43, 2200-2209.
Pasion, L. R., 2011, Feature Extraction and Classification of Magnetic and EMI Data: ESTCP Project MR- 201004, Technical Report, Camp Beale, CA.
Pasion, L. R., and Oldenburg, D. W., 2001, A discrimination algorithm for UXO using time domain electromagnetic induction: Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 6, 91–102.
Pasion, L. R., 2007, Inversion of Time-Domain Electromagnetic Data for the Detection of Unexploded Ordnance: Ph.D. thesis, University of British Columbia.
Prouty, M., George, D. C., and Snyder, D. D., 2010, Metal Mapper: A Multi Sensor TEM System for UXO Detection and Classification: ESTCP Project MR-200603, Technical Report, ESTCP.
Sato, M., Hamada, Y., Feng, X., Kong, F., Zeng, Z., and Fang, G., 2004, GPR using an array antenna for landmine detection: Near Surface Geophysics, 2(1), 7-13.
Shubitidze, F., Barrowes, B., Shamatava, I., Fernandez, J. P., and O'Neill, K., 2011, The Ortho-Normalized Volume Magnetic Source Technique Applied to Live-Site UXO data, Inversion and Classification Studies: SEG Technical Program Expanded Abstracts, 30, 3766–3770.
Steinhurst, D. A., Harbaugh, G. R., Kingdon, J. B., Furuya, T., Keiswetter, D. A., and George, D. C., 2011, EMI Array for Cued UXO Discrimination: ESTCP Project MM-0601, Technical Report, ESTCP.
Wu, R., Liu, J., Li, T., Gao, Q., Li, H., and Zhang, B., 2005, Progress in the research of ground bounce removal for landmine detection with ground penetrating radar: PIERS Online, 1(3), 336–340.
Zhang, Y., Collins, L. M., Yu, H., Baum, C. E., and Carin, L., 2003, Sensing of unexploded ordnance with magnetometer and induction data: Theory and Signal Processing: IEEE Transactions on Geoscience Remote Sensing 41, 1005–1015.