شناسائی ویژگی های زلزله شناختی زمینلرزه های دوگانه 23 آبان 1400 شمال غرب بندرعباس

نوع مقاله : مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

امروزه ثبت، پردازش و شناسائی پارامترهای زمین‌لرزه‌های مستقل بزرگتر ازMw=4 با استفاده از تجهیزات و سخت افزارهای پیشرفته، نرم‌افزارها و متخصصین با تجربه، در کمتراز 10 دقیقه به صورت اتوماتیک در گستره فلات ایران به آسانی انجام می‌شود. زمین‌لرزه‌های دوگانه 23 آبان 1400، با اختلاف زمانی اندک (کمتر از 90ثانیه) در فاصله نزدیک به هم به ترتیب با بزرگای 1/6 و 4/6 در شمال غرب بندرعباس به وقوع پیوست. محاسبه پارامترهای مکان، زمان و بزرگای رویداد اول علاوه بر محاسبه پارامترهای سازوکارکانونی آن به کمک نرم‌افزارهای نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک امکانپذیر گردید. با این وجود، تداخل فازهای لرزه‌ای رویداد اول و رویداد دوم در ایستگاه‌های دورتر، چالشی جدی برای محاسبه اتوماتیک و نیمه اتوماتیک موقعیت مکان، زمان، بزرگا و همچنین پارامترهای سازوکار کانونی رویداد دوم، ایجاد نموده است. در این مطالعه با تلفیق لرزه نگاشت‌ها و شتابنگاشت‌های ثبت شده در ایستگاه‌های لرزه‌نگاری و شتابنگاری داخل کشور، پارامترهای این زمین‌لرزه دوگانه و دو پس‌لرزه اصلی آنها با بزرگای 1/5 و 4/5 محاسبه شده است. علاوه بر آن، محاسبه سازوکار کانونی این چهار رویداد براساس روشهای قطبش اولین رسید موج P، نسبت دامنه موجهای P و S و مدل سازی تانسور گشتاور لرزه ای انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با توجه به مکان و سازوکارهای محاسبه شده برای زمینلرزه دوگانه و هر دو پس‌لرزه اصلی، فعالیت گسل پی سنگی هندون که به احتمال با تشکیل دیاپیر نمکی هندون ارتباط دارد، مسبب زمینلرزه های دوگانه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ و دو پسلرزه اصلی آن در شمال غرب بندرعباس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

North-West Bandar-Abbas Earthquake Duplet (Mw 6.1, 6.4) and its source identification

نویسندگان [English]

  • Hamid Khosravi
  • Mahdieh Safari
  • Gholam Javan Doloei
  • Azar Afshar
  • Khaled Hessami
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
چکیده [English]

North-West Bandar-Abbas Earthquake Duplet (Mw 6.1, 6.4) and its source identification

1Hamid Khosravi, 2Mahdieh Safari, 3Gholam Javan Doloei, 2Azar Afshar, 3*Khaled Hessami

1Ph.D. Student of Seismology, International Institute of Earthquake Engineering, Tehran, Iran

2M.Sc. of Seismology, International Institute of Earthquake Engineering, Tehran, Iran

3Faculty member in International Institute of Earthquake Engineering, Tehran, Iran ([email protected])

Abstract

Recording, processing and identifying the parameters of independent earthquakes larger than Mw = 4 using advanced equipment, software and professional experts, can be calculated nowadays in less than 10 minutes automatically in the Iranian plateau. Double earthquakes of November 14, 2021 with a small time difference (less than 90 seconds) occurred at a very close distance with magnitudes of 6.1 and 6.4, respectively. The calculation of the parameters of location, time and magnitude of the first event, in addition to the calculation of its focal mechanism parameters, was made possible with the help of semi-automatic or automatic software. However, the interference of the seismic phases of the first event with the second one in farther stations poses a serious challenge to the automatic and semi-automatic calculation of location, origin time, magnitude, as well as the parameters of the focal mechanism of the second event. In this study, by merging recorded seismograms and accelerograms in seismic stations within the country, the parameters of this earthquake duplet and their two main aftershocks with magnitudes of 5.1 and 5.4 have been calculated. In addition, the calculation of the focal mechanism of these four events is carried out based on the polarization method of the first P-wave polarity, the amplitude ratio of P and S waves and the modeling of seismic moment tensor. The results of this study show that according to the location and mechanisms calculated for the earthquake duplet and both major aftershocks, the activity of the Handun basement fault, which is probably related to the formation of the Handun salt dome, caused double earthquakes of November 14, 1400 and Its two main aftershocks in the northwest of Bandar Abbas, South of Iran.

The results of this study show that according to the location and mechanisms calculated for the earthquake duplet and both major aftershocks, the activity of the Handun basement fault, which is probably related to the formation of the Handun salt dome, caused double earthquakes of November 14, 1400 and Its two main aftershocks in the northwest of Bandar Abbas, South of Iran.

Keywords: Bandar-Abbas, Earthquake Duplet, Handun fault, Source mechanism, waveform modeling

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandar-Abbas
  • Earthquake Duplet
  • Handun fault
  • Source mechanism
  • waveform modeling