دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-237 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

کنون‌بینی آغازش همرفت با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

صفحه 1-22

10.30499/ijg.2022.324736.1390

ابوالقاسم غضنفری لاکه؛ سرمد قادر؛ مجید مزرعه فراهانی