نسبت پاسخ طیفیV/H زلزله‌های حوزه نزدیک گسل با توجه به داده‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اﺧﯿﺮ، وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ در نزدیکی مناطق مهم و مسکونی دنیا و خسارات مالی و جانی فراوان برجای‌گذاشته سبب توجه پژوهشگران به بررسی تأثیر ﻣﺘﻔﺎوت زلزله‌های حوزه ﻧﺰدﯾﮏ گسل نسبت به زلزله‌های دور از ﮔﺴﻞ شده است. زلزله‌های حوزه نزدیک گسل ویژگی‌هایی یکتا و ماهیتی متفاوت دارند که ممکن است توجه نکردن به این پدیده باعث افزایش چندین برابری شدت خرابی‌ها و آسیب‌ها شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین به دلیل کمبود منابع و تحقیقات گسترده در این زمینه با توجه به داده‌های ایران، این پژوهش جهت درنظر‌گرفتن اثر مؤلفه قائم و نسبت آن با مؤلفه افقی داده‌های حوزه نزدیک گسل ایران صورت گرفته است. برای این منظور تعداد 450 داده حوزه نزدیک گسل ایران از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی تهیه و پالس‌گونه بودن و مؤلفه پالسی این نگاشت‌ها (عمود بر امتداد گسل) تشخیص داده شد. با استفاده از طیف پاسخ شتاب این مؤلفه‌ها، نسبت طیفی مؤلفه قائم به مؤلفه افقی عمود بر امتداد گسل نگاشت‌های پالس‌گونه تعیین شد. به دلیل تعداد کم شتاب‌نگاشت‌های ثبت‌‌شده از زمین‌لرزه‌های پالس‌گونه نزدیک گسل و همچنین جهت درنظر‌گرفتن اثر محلی ساختگاه، از داده‌های ثبت‌شده روی خاک‌های نوع 1 و 2 به‌عنوان ساختگاه‌های سنگی و خاک‌های نوع 3 و 4 به‌عنوان ساختگاه‌ خاکی استفاده و روابطی مرتبط با اقدامات صورت‌گرفته برای دو دسته‌بندی سنگ و خاک ارائه شد.
    با توجه به نتایج توصیه می‌شود در سازه‌های با توزیع گسترده مکانی و شریان‌های حیاتی، همچنین در مقایسه با نیروی قائم معرفی‌شده در آیین‌نامه 2800 جهت درنظر‌گرفتن اثر مؤلفه قائم زمین‌لرزه برای برخی از اعضای سازه، از نسبت طیفی V/H پیشنهادی در این پژوهش برای کل سازه استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The V/H response spectral ratio of near fault field earthquakes according to Iran's data

نویسندگان [English]

  • Milad Mohammadian 1
  • Abbas Mahdavian 2
  • Nemat Hassani 2
1 M.Sc. Graduate, Civil Engineering, Earthquake Orientation, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, due to the large earthquakes occurred near important and residential areas of the world and the great financial and human losses left, researchers have investigated the effects of different near fault field earthquakes from earthquakes far from the faults.
    Near fault field earthquakes have different nature and unique characteristics that may increase the severity of damages and not considering this phenomenon, can increase the damages several times. Therefore, one of the most important and new issues in the seismic design of buildings, bridges, structures with wide spatial distribution and vital arteries, is to pay attention to the vertical component of the earthquakes.
Field observations show that many of the damages at short focal lengths, especially in the vertical members of long spans of bridges and buildings, are due to the strong motion of the vertical component.
    This study has been conducted to consider the effects of the vertical component and the ratio of vertical to horizontal components of near fault earthquakes in Iran due to the importance of the issue and also due to the lack of extensive research in this field according to the Iranian data.
    In this research, 450 records of near fault field in Iran have been prepared from the Housing and Urban Development Research Center of Iran. Then, 75 records which had pulses with forward directivity, and also their horizontal components had a pulse (perpendicular to the rupture direction) were determined. Using the acceleration response spectrum of these components, the spectral ratio of the vertical component to the horizontal component is determined.
    The aim of this study is to determine the V/H spectral ratio based on the Iranian database and to provide the relevant relationships for the two categories of rock and soil. Due to the small number of recorded data from earthquakes near the fault and also for considering the local effects of the site, the recorded data on type 1 and 2 (VS ≥ 375 m/s) soils are used as rocky sites and type 3 and 4 (VS ≤ 375 m/s) soils are used as soil sites. Although the acceleration response spectrum of the vertical component of an earthquake is proportional to the acceleration response spectrum of its horizontal component, this ratio is not a fixed number and depends on the various parameters such as period, distance from the fault, soil type, earthquake magnitude and fault mechanism.
    According to the results, determining the value of 0.67 for the V/H ratio for two categories in the range of 0-4 seconds is not conservative and it is a small value. Based on the seismic data of Iran, this coefficient in two categories of rock and soil is equal to a value of about 0.8. Therefore, it is recommended to use the V/H spectral ratio proposed in this research in the regulation 2800 (which considers the effects of the vertical component of the earthquake for some structural members), as well as in structures with network distribution and lifelines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulse-like record
  • near-field ground motion
  • velocity pulse
  • 2800 code
  • response spectra ratio
کمیته دائمی بازنگری آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، 1393، آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله - استاندارد 2800 (ویرایش چهارم)، مجموعه استانداردها و آیین‌نامه‌های ساختمانی ایران: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
محمدیان، م.، 1395، بررسی تأثیر زلزله‌های پالس‌گونه و بدون پالس شدید بر رفتار دینامیکی خاک‌ها: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
محمدیان، م.، مهدویان، ع.، 1394، بررسی طیف‌های طراحی و عوامل مؤثر بر آن: کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم کاربردی، دبی، امارات.
محمدیان، م.، مهدویان، ع.، حسنی، ن.، 1395، بررسی تأثیر زلزله‌های پالس‌گونه بر رفتار دینامیکی خاک‌ها: دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران.
محمدیان، م.، مهدویان، ع.، حسنی، ن.، 1396، ارائه مدل ریاضی جهت درنظر­گرفتن تأثیر زلزله‌های پالس‌گونه در طیف‌های طراحی لرزه‌ای با توجه به داده‌های شتاب‌نگاشتی ایران: فصلنامه علوم و مهندسی زلزله، 4(4)، 89- 106.
محمدیان، م.، مهدویان، ع.، حسنی، ن.، 1401، بانک داده‌های شتاب‌نگاشت‌های حوزه نزدیک گسل ایران: فصلنامه علوم و مهندسی زلزله، 9(3)، 23-33.
محمدیان، م،. مهدویان، ع،. رشیدی، س.، 1395، مروری بر بررسی طیف‌های طراحی سازه‌ها: پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، 19(4)، 1-17.
Abrahamson, N. A., and Silva, W. J., 1997, Empirical response spectral attenuation relations for shallow crustal earthquakes: Seismological Research Letters, 68(1), 94-127.
Alavi, B., and Krawinkler, H., 2001, Effects of near-fault ground motions on frame structures: A report of The John A. Blume Earthquake Engineering Center Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University, California, Report no. 138.
Amirbekian, R. V., and Bolt, B. A., 1998, Spectral comparison of vertical and horizontal seismic strong ground motions in alluvial basins: Earthquake Spectra, 14(4), 573-595.
Ansary, M. A., and Yamazaki, F., 1998, Behavior of horizontal and vertical SV at JMA sites, Japan: Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 124(7), 606-616.
Baker, J. W., 2007, Quantitative classification of near-fault Ground motions using wavelet analysis: Bulletin of the Seismological Society of America, 97(5), 1486-1501.
Beresnev, I. A., Nightengale, A. M., and Silva, W. J., 2002, Properties of vertical ground motions: Bulletin of the Seismological Society of America, 92(8), 3152-3164.
Bertero, V. V., Mahin, S. A., and Herrera, R. A., 1978, Aseismic design implications of near fault San Fernando earthquake records: Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 6(1), 31-42.
Bolt, B. A., 1971, The San Fernando Valley, California, earthquake of February 9, 1971: data on seismic hazards: Bulletin of the Seismological Society of America, 61(2), 501-510.
Bozorgnia, Y., and Campbell, K. W., 2004, The vertical-to-horizontal response spectral ratio and tentative procedures for developing simplified V/H and vertical design spectra: Journal of Earthquake Engineering, 8(2), 175-207.
Bozorgnia, Y., and Niazi, M., 1993, Distance scaling of vertical and horizontal response spectra of the Loma Prieta earthquake: Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 22(8), 695-707.
Bozorgnia, Y., Niazi, M., and Campbell, K. W., 1995, Characteristics of free-field vertical ground motion during the Northridge Earthquake: Earthquake Spectra, 11(4), 515-525.
Bozorgnia, Y., Niazi, M., and Campbell, K. W., 1996, Relationship between vertical and horizontal ground motion for the Northridge earthquake: Proceedings of Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, Mexico.
Bureau, G. J., 1981, Near-source peak ground acceleration: Earthquake Notes, 52, 81.
Campbell, K. W., 1982, A study of the near-source behavior of peak vertical acceleration: EOS Transactions American Geophysical Union, 63, 1037.
Campbell, K. W., 1985, Strong motion attenuation relations: A ten-year perspective: Earthquake Spectra, 1(4), 759-804.
Campbell, K. W., 1997, Empirical near-source attenuation relationships for horizontal and vertical components of peak ground acceleration, peak ground velocity, and pseudo-absolute acceleration response spectra: Seismological Research Letters, 68(1), 154-179.
Campbell, K. W., 2000, Empirical near-source attenuation relationships for horizontal and vertical components of peak ground acceleration, peak ground velocity, and pseudo-absolute acceleration response spectra: Seismological Research Letters, 71(3), 352-354.
Campbell, K. W., 2001, Empirical near-source attenuation relationships for horizontal and vertical components of peak ground acceleration, peak ground velocity, and pseudo-absolute acceleration response spectra: Seismological Research Letters, 72(4), 474-474.
Campbell, K. W., and Bozorgnia, Y., 2003, Updated near-source ground motion (attenuation) relations for the horizontal and vertical components of peak ground acceleration and acceleration response spectra: Bulletin of the Seismological Society of America, 93(3), 314-331.
Commission of the European Communities, 1993, Eurocode 8: Earthquake Resistant Design of Structures, CEN/TC250/SC8, Bruxelles.
FEMA-356, 2000, Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings: Federal Emergency Management Agency, Washington, DC.
Hudson, D. E., and Housner, G. W., 1958, An analysis of strong motion accelerometer data from the San Francisco earthquake of March 22, 1957: Bulletin of the Seismological Society of America, 48(3), 253-268.
International Code Council, 2000, International building code: Falls Church.
Mavroeidis, G. P., and Papageorgiou, A. S., 2003, A mathematical representation of near-fault ground motions: Bulletin of the Seismological Society of America, 93(3), 1099-1131.
Niazi, M., and Bozorgnia, Y., 1992, Behavior of near-source vertical and horizontal response spectra at SMART-1 array, Taiwan: Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 21(1), 37-50.
Pacific Earthquake Engineering Strong-Motion Databases: University of California, Berkeley, available at: https://ngawest2.berkeley.edu/
RP 2A-WSD, 1993, Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms - Working Stress Design, 20th ed.: American Petroleum Institute, Washington, DC.
Sabetta, F., and Pugliese, A., 1996, Estimation of response spectra and simulation of nonstationary earthquake ground motions: Bulletin of the Seismological Society of America, 86(2), 337-352.
Sadigh, K., Chang, C. Y., Abrahamson, N. A., Chiou, S. J., and Power, M. S., 1993, Specification of long-period ground motions: Updated attenuation relationships for rock site conditions and adjustment factors for near-fault effects: Proceedings of the ATC-17-1 seminar on Seismic Isolation, Passive Energy Dissipation and Active Control, San Francisco, CA.
Silva, W., 1997, Characteristics of vertical strong ground motions for applications to engineering design: Proceedings of the FHWA/NCEER workshop on the national representation of seismic ground motion for new and existing highway facilities, Technical Report NCEER-97-0010.
United States Atomic Energy Commission, 1973, Design response spectra of nuclear power plants, Regulatory guide 1.60: DIRECTORATE OF REGULATORY STANDARDS, Washington, DC.
Uniform Building Code, 1997, (UBC-97), Structural Engineering Design Provisions: International Conference of Building Officials, Whittier, California.
Wang, G. Q., Zhou, X. Y., Zhang, P. Z., and Igel, H., 2002, Characteristics of amplitude and duration for near fault strong ground motion from the 1999 Chi-Chi Taiwan earthquake: Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 22(1), 73-96.
Watabe, M., Tohido, M., Chiba, O., and Fukuzawa, R., 1990, Peak accelerations and response spectra of vertical strong motions from near-field records in USA: Proceeding of 8th Japan Earthquake Engineering Symposium, 1, 301-306.
Xinle, L., Huijuan, D., and Xi, Z., 2007, Engineering characteristics of near-fault vertical ground motions and their effect on the seismic response of bridges: Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 6(4), 345–350.