توزیع لرزه‌خیزی در جنوب زاگرس با استفاده از همبستگی آماری بین b-value و بعد فرکتال لرزه‌خیزی

نوع مقاله : مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 کارشناس ارشد شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

در دو دهه گذشته، بخش خاوری منطقه جنوب زیرپهنه فارس در کمربند کوهزایی زاگرس فعال‌ بوده است. در این مطالعه، تغییرات نرخ لرزه­خیزی بخش جنوبی زاگرس در پهنه فارس از سال 2000 تا ۲۰21 بر پایه تغییرات فراسنج لرزه­خیزی (b-value) و بعد فرکتال لرزه­خیزی (D-value) با استفاده از داده­های لرزه‌ای دستگاهی بررسی و تحلیل شده است. برای اندازه­گیری فراسنج لرزه­خیزی  bاز روش حداقل مربعات و برای محاسبه بعد فرکتالی زمین‌لرزه­های رخ‌داده از روش انتگرال همبستگی استفاده شده است. برای تهیه نقشه­های پهنه­بندی نیز از روش همسایگی استفاده شده است. کاهش مقدار b در شمال خاوری نشان می‌دهد تنش در این بخش در حال افزایش است که می‌تواند نشانه‌ای از یک زلزله بزرگ در آینده باشد. تغییرات مکانی b نشان می‌دهد بخش شمال خاوری در مقایسه با بخش جنوب باختری کمتر در فشار است. با توجه به اینکه ضریب همبستگی حدود 78/0- است؛ لذا میزان احتمال رخداد زمین‌لرزه­های بزرگ روی گسل­هایی با مساحت زیاد افزایش می­یابد. با توجه به نقشه­های پهنه­بندی و شناسایی مناطق با تنش زیاد در محدوده مطالعاتی، بخش­های شمالی گسل MFF و گسل برازجان و مناطق اطراف شهرهای جم و فراشبند و در مراحل بعد، خورموج مناطق احتمالی رخداد زمین­لرزه آتی معرفی می­شوند. این نتایج نشان می‌دهد این رویکرد می­تواند ابزاری مفید برای ارزیابی توزیع توان لرزه‌ای در مناطق فعال لرزه­زمین‌ساختی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic distribution in the south of Zagros using the statistical correlation between b-Value and fractal dimension

نویسندگان [English]

  • Ali Roumina 1
  • Saeed Zarei 2
  • Seyyed Reza Mansouri 2
  • Omid Azadijou 3
1 M.Sc. Student, Department of Geophysics, Faculty of Nano and Bio Science and Technology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geophysics, Faculty of Nano and Bio Science and Technology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Expert of Bushehr Regional Water Company, Bushehr, Iran
چکیده [English]

During the last two decades, the south part of seismotectonic zone of Zagros (Fars) was active. The Zagros seismotectonic belt consists of a series of fault-related folds that within their evolution, seismic areas and hydrocarbon reservoirs formed. Although the characteristics of Zagros are well known, the distribution of active deformations, style of fault-related folds, and its seismotectonic behavior are among the features that require further investigation.
    In this study, changes in seismic rate based on changes in seismic parameter (b-value) and fractal dimension of seismicity (D-value) have been investigated using instrumental seismic data in the period of 2000 to 2021. Total amount of b-value and D-value were calculated by the least square’s method and the correlation integral method, respectively. The map of these parameters was plotted by interpolation method.
    Frequency-magnitude distribution power law (logN=a–bM) relates the cumulative number of earthquakes (N) to their magnitude (M). This ratio is frequently used in seismic studies. In this relationship, a-value describes the productivity and b-value characterizes relative size distribution of earthquakes. Most b-value studies associate the seismicity parameter with the physical properties of a particular zone.
    Since the introduction of fractal in 1976, the fractal concept has covered a wide range of pure mathematics and many experimental aspects of engineering. It has found a comprehensive concept. We analyzed seismicity using the IIEES and IRSC catalog. Decreasing the b-value in the northeastern of study area indicates that stress is increasing, which may signal a future sizable earthquake. The spatial variation of b-value suggests that the SW segment is less stressed compared to the NE segment. Considering that the correlation coefficient is about -0.78, the probability of occurrence of large earthquakes on large area faults increases. The zoning map parameter b-value to D-value ratio found valuable information on the invariance property of the seismic variation scale in the area. These results suggest that this approach can be used as a useful tool to evaluate seismic power distribution on active seismotectonic regions.
    According to the zoning maps and the identification of high stress zone in the study area, the north parts of MFF, around Jam and Farashband and in the later stages, Khormuj will be the main candidate areas for future earthquakes. The seismicity pattern analyzed does hold the key to understand the seismotectonics of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zagros
  • seismic parameters
  • b-value
  • fractal dimension
توکلی‌زاده، ن.، رحیمی، ب.، قائمی، ف.، 1394، بررسی لرزه­زمین‌ساخت و تنشگاه­ها در زاگرس با استفاده از پارامتر لرزه‌ای b-value: سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین‌المللی علوم زمین.
فدعمی، م.، زارعی، س.، اشکپور مطلق، ش.، 1400، بررسی ناهمسانی لرزه‌ای پهنه خوزستان در جنوب باختری زاگرس به کمک تحلیل فرکتالی: فصلنامه علوم و مهندسی زلزله، 8(3)، 1-16.
Agard, P., Omradi, J., Jolivet, L., et al., 2011, Zagros orogeny: a subduction-dominated process: Geology Magazine, 1-34.
Aki, K., 1981, A probabilistic synthesis of precursory phenomena, in Simpson, D. W., and Richards, P. G., eds., Earthquake Prediction: An International Review: Americal Geophysical Union, Washington DC, 4, 566-574.
Aki, K., 1984, Asperities, barriers, characteristic earthquakes and strong motion prediction: Journal of Geophysical Research, 89, 5867-5872.
Bayrak, Y., and Bayrak, E., 2012, Regional variations and correlations of Gutenberg–Richter parameters and fractal dimension for the different seismogenic zones in Western Anatolia: Journal of Asian Earth Sciences, 58, 98–107.
Bayrak, Y., and Öztürk, S., 2004, Spatial and temporal variations of the aftershock sequence of the 1999 Izmit and Duzce earthquake: Earth, Planets and Space, 56, 933-944.
Casciello, E., Verges, J., Saura, E., Casini, G., Ferna Ndez, N., Blanc, E., Homke, S., and Hunt, D. W., 2009, Fold patterns and multilayer rheology of the Lurestan Province, Zagros Simply Folded Belt (Iran): Journal of the Geological Society, London, 166, 947-959.
Chen, C. C., Wang, W. C., Chang, Y., Wu, Y., and Lee, Y., 2006, A correlation between the b-value and the fractal dimension from the aftershock sequence of the 1999 Chi-Chi, Taiwan, earthquake: Geophysical Journal International, 167, 1215-1219.
Engdahl, E. R., Jackson, J. A., Myers, S. C., Bergman, E. A., and Priestley, K., 2006, Relocation and assessment of seismicity in the Iran region: Geophysical Journal International, 167, 761-778.
Gulia, L., and Wiemer, S., 2010, The influence of tectonic regimes on the earthquake size distribution: A case study for Italy: Geophysical Research Letters, 37, 1–6.
Gutenberg, B., and Richter, C. F., 1944, Frequency of earthquakes in California: Bulletin of the Seismology Society of America, 34, 185-188.
Hatzfeld, D. and Molnar, P., 2010, Comparisons of the kinematics and deep structures of the Zagros and Himalaya and of the Iranian and Tibetan plateaus and geodynamic implications: Review of Geophysics, 48, 48.
Hatzfeld, D., Tatar, M., Priestley, K. and Ghafory-Ashtiany, M., 2003, Seismological constraints on the crustal structure beneath the Zagros Mountain belt (Iran): Geophys. J. Int., 155, 403-410.
Henderson, J., and Main, I., 1992, A simple fracture mechanical model for the evolution of seismicity: Geophysical Research Letters, 19, 365-368.
Henderson, J., Main, I. G., Pearce, R. G., and Takeya, M., 1994, Seismicity in north-eastern Brazil: fractal clustering and the evolution of the b-value: Geophysical Journal International, 116, 217-226.
Hirata, T., 1989, A correlation between the b-value and the fractal dimension of earthquakes: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 94, 7507-7514.
Kagan, Y., and Knopoff, L., 1980, Spatial distribution of earthquakes: the two-point correlation function: Geophysical Journal International, 62, 303-320.
Kumar, A., Rai, S. S., Joshi, A., Mittal, H., Sachdeva, R., Kumar, R., and Ghangas, V., 2013, The b-value and fractal dimension of local seismicity around Koyna Dam (India): Earthquake Science, 26, 99-105.
Mandal, P., and Rastogi, B. K., 2005, Self-organized fractal seismicity and b-value of aftershocks of the 2001 Bhuj earthquake in Kutch (India): Pure and Applied Geophysics, 162, 53-72.
Mandelbrot, B. B., 1982, The Fractal Geometry of Nature: W. H. Freeman, New York, 468p.
 
Mousavi, S. H., Mirzaei, N., and Shabani, E., 2014, A declustered earthquake catalog for the Iranian plateau: Annals of Geophysics, 57, 1-25.
 
Ogata, Y., Imoto, M., and Katsura, K., 1991, 3-D spatial variation of b-values of magnitude-frequency distribution beneath the Kanto District, Japan: Geophysical Journal International, 104, 135-146.
Öncel, A. O., Main, I., Alptekin, Ö., and Cowie, P., 1996, Temporal variations in the fractal properties of seismicity in the north Anatolian fault zone between 31E and 41E: Pure and Applied Geophysics, 147, 147-159.
Öncel, A. O., Wilson, T. H., and Nishizawa, O., 2001, Size scaling relationships in the active fault networks of Japan and their correlation with Gutenberg-Richter b-values: Journal of Geophysical Research, 106, 21827-21841.
Öncel, A. O., and Wilson, T. H., 2002, Space-time correlations of seismotectonic parameters: Examples from Japan and from Turkey preceding the Izmit earthquake: Bulletin of the Seismological Society of America, 92, 339-349.
Öncel, A. O., and Wilson, T., 2007, Anomalous seismicity preceding the 1999 Izmit event, NW Turkey: Geophysical Journal International, 169, 259-270.
 
Öncel, A. O., Yuksel, F. A., Alptekin, O., Main, I., Khalili, A., 1995, A Preliminary Fractal Analysis of Faulting in the Zagros Thrust Belt: Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 149-156.
Öztürk, S., 2012, Statistical correlation between b-value and fractal dimension regarding Turkish epicenter distribution: Earth Sciences Research Journal, 16, 103-108.
Öztürk, S., and Sari, M., 2015, Spatial variations of seismotectonic b and Dc-values in and around the East Anatolian Fault Zone (EAFZ), Turkey: 8th Congress of the Balkan Geophysical Society.
Regard, V., Hatzfeld, D., Molinaro, M., Aubourg, C., Bayer, R., Bellier, O., YaminiFard, F., Peyret, M. and Abbassi, M., 2010, The transition between Makran subduction and the Zagros collision: recent advances in its structure and active deformation, tectonic and Stratigraphic evolution of Zagros and Makran during the Mesozoic–Cenozoic (eds P. Leturmy and C. Robin): Geological Society, London, Special Publications, 330, 43-64.
Roy, S., Ghosh, U., Hazra, S., and Kayal, J. R., 2011, Fractal dimension and b-value mapping in the Andaman-Sumatra subduction zone: Natural Hazards, 57(1), 27-37.
Scholz, C.H., 2015, On the stress dependence of the earthquake b value: Geophysical Research Letters, 42(5(, 1399-1402.
Scholz, C. H., 1968, The frequency-magnitude relation of micro fracturing in rock and its relation to earthquakes: Bulletin of the Seismological Society of America, 58, 399-415.
Schorlemmer, D., Wiemer, S., and Wyss, M., 2004, Earthquake statistics at Parkfield: 1. Stationarity of b-values: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 109.
Schorlemmer, D., Wiemer, S., and Wyss, M., 2005, Variations in earthquake-size distribution across different stress regimes: Nature, 437, 539-542.
Sherkati, S., and Letouzey, J., 2004, Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful embayment), Iran: Marine and Petroleum Geology, 21, 535-554.
Tatar, M., Hatzfeld, D., Martinod, J., Walpersdorf, A., Ghafory-Ashtiany, M., and Chery, J., 2002, The present-day deformation of the central Zagros from GPS measurements: Geophysical Research Letters, 29, 33-1 to 33-4.
Turcotte, D. L., 1986, Fractals and fragmentation: Journal of Geophysical Research, 91(B2), 1921-1926.
Utsu, T., 1992, On seismicity, in mathematical seismology (VII), Cooperative research report 34: Institute of statistical mathematics, Tokyo, 139–157.
Utsu, T., 1999, Representation and analysis of the earthquake size distribution: a historical review and new approaches: Pure and Applied Geophysics, 155, 509-533.
Volant, P., and Grasso, J. R., 1994, The finite extension of fractal geometry and power-law distribution of shallow earthquakes: a geomechanical effect: Journal of Geophysical Research, 99, 21879-21889.
Wiemer, S., and Wyss, M., 1997, Mapping the frequency-magnitude distribution in asperities: An improved technique to calculate recurrence times?: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 102, 15115-15128.
Wiemer, S., and Wyss, M., 2002, Mapping spatial variability of the frequency-magnitude distribution of earthquakes: Advances in Geophysics, 45, 259-302.
Wyss, M., 1973, Towards a physical understanding of the earthquake frequency distribution: Geophysical Journal International, 31, 341-359.
Yadav, R. B. S., Gahalaut, V. K., Chopra, S., and Shan, B., 2012, Tectonic implications and seismicity triggering during the 2008 Baluchistan, Pakistan earthquake sequence: Journal of Asian Earth Sciences, 45(2), 167-178.
Yadav, R. B. S., Papadimitrious, E. E., Karakostass, V. G., et al., 2011, The 2007 Talala, Saurashtra, western India earthquake sequence: Tectonic implications and seismicity triggering: Journal of Asian Earth Sciences, 40(1), 303-314.