ارزیابی تغییرات مکانی- زمانی تبادل خالص 2CO در بوم‌سازگان زمینی غرب آسیا و اطراف دریای مدیترانه (2019-1982)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هواشناسی، گروه علوم جوی و اقیانوسی (غیر زیستی)، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 استاد، گروه علوم جوی و اقیانوسی (غیر زیستی)، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، ایران

چکیده

بوم‌سازگان (اکوسیستم) زمینی نقش مهمی را در چرخه کربن ایفا می‌کند، و  هر ساله، بیش از یک‌ چهارم از گسیل کربن انسانی را جذب می‌کنند که به آن چاهه کربن زمینی می‌گویند. در چند دهه گذشته، در اثر توسعه فعالیت‌‌های اقتصادی و رشد شهرنشینی در جهان، تغییرات شدیدی در کاربری زمین رخ داده است که منجر به تغییراتی در چشمه منابع و چاهه کربن جهانی شده است. در پژوهش حاضر با به‌ کارگیری داده‌های شار جوّ- خشکی 2CO مبتنی بر مشاهدات مؤسسه Jena CarboScope و داده‌های دما و بارش، به بررسی الگوی فصلی، و سالانه تبادلات طبیعی 2CO و همبستگی نوسانات بزرگ مقیاس جوّی- اقیانوسی با تغییرپذیری شار طبیعی 2CO در غرب آسیا و نواحی اطراف مدیترانه در طول دوره 2019-1982 پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که به‌ صورت متوسط سالانه، مناطق خشکی شمال دریای مدیترانه (قسمت‌های غربی هند) چاهه 2CO با جذبی تا مقدار g.C/(m2.year)  114- (70-) هستند و مقدار جذب در این نواحی با روندی تا مقدار g.C/(m2.year.decade) 5 (8-) در طول دوره مورد  مطالعه، کاهش (افزایش) یافته است. هم‌چنین نواحی مرکزی (شامل ایران، عربستان و قسمت‌های شمالی آفریقا)، شمال شرقی (شامل افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان) و جنوب غربی (شامل نواحی مرکزی آفریقا) منطقه مورد  مطالعه که به‌ صورت متوسط سالانه، چشمه 2CO (g.C/(m2.year) 0 تا 50 ) است هستند و با روندی تا مقدار g.C/(m2.year.decade) 10- از شدت گسیل 2CO در این نواحی کاسته شده است. بر اساس نتایج، در نواحی خشکی شمال دریای مدیترانه، ترکمنستان، تاجیکستان و نواحی حاشیه دریای خزر در ایران (قسمت‌های غربی هند، غرب ایران و نواحی مرکزی آفریقا) در منطقه مورد  مطالعه، تغییرات فصلی دما (بارندگی) نقش مهم‌تری در چرخه فصلی تبادلات طبیعی 2CO بین جوّ و بوم‌سازگان زمینی دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of spatio-temporal variation of net terrestrial ecosystem CO2 exchange over west Asia and around the Mediterranean sea (1982-2019)

نویسندگان [English]

  • Mona Zarghamipour 1
  • Hossein Malakooti 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Marine and Atmospheric Science (non-Biologic), Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Professor, Department of Marine and Atmospheric Science (non-Biologic), Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The terrestrial ecosystem plays an important role in the carbon cycle and each year absorbs more than a quarter of human carbon emissions, which is called terrestrial carbon sinks. In the last few decades, carbon sources and sinks in West Asia and around the Mediterranean Sea have changed due to drastic changes in land cover due to economic development and urbanization growth. In the present study, using the observations-based CO2 flux data of Jena CarboScope Institute, temperature and precipitation data, the seasonal and annual pattern of CO2 exchanges during the period 1982-2019, has been investigated, as well as the role of teleconnection patterns on the CO2 flux fluctuations was analyzed. The results showed that on long term average, the land areas of the northern Mediterranean Sea were CO2 sinks with absorption up to -114 g.C/(m2.year) and the amount of CO2 absorption in this areas have decreased with a trend of up to 5 g.C/(m2.year.decade) during the study period. While the CO2 sinks in the western parts of India (up to -70 g.C/(m2.year)) increased with the trend of up to -8 g.C/(m2.year.decade). Also, the central regions (including Iran, Saudi Arabia and the northern parts of Africa), the northeast (including Afghanistan, Turkmenistan and Tajikistan) and the southwest (including the central regions of Africa) of the study area, which were the CO2 sources on average (between 0 to 50 g.C/(m2.year)), the intensity of CO2 emissions has been reduced with a trend of up to -10 g.C/(m2.year.decade). Based on the results, in the land areas of the northern Mediterranean Sea, Turkmenistan, Tajikistan and the coastal areas of the Caspian Sea in Iran (western parts of India, western Iran and central Africa) in the study area, seasonal changes in temperature (precipitation) played a more important role in the seasonal cycle of CO2 exchanges between the atmosphere and the terrestrial ecosystem. The positive correlation between the MEI.v2 index related to El Niño/Southern Oscillation (ENSO) and the variability of the atmosphere-land CO2 flux showed that in El Niño conditions (positive and warm phase of ENSO) the amount of CO2 absorption and sink in the land areas of the northern Mediterranean Sea and West India, Southeast Iran and Pakistan decreased, which can be due to the decrease in rainfall in El Niño conditions in these areas. In La Niño conditions (negative and cold phase of ENSO) in these areas, the amount of CO2 absorption increased and the sinks became stronger. The negative correlation of atmospheric-land CO2 flux variability with both El Niño/Southern Oscillation and Indian Ocean Dipole Oscillation showed that in El Niño and positive IOD conditions, CO2 emission decreased in the western and central parts of Africa in the study area, while in La Niño and negative IOD conditions CO2 emission increased in these regions. Also, in the positive phase of IOD, the CO2 sink in the eastern part of Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan, the southeastern regions of Iran, southern Pakistan, and western parts of India became weaker, and in the negative phase of IOD, the amount of CO2 absorption in these areas increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air-land CO2 exchange
  • large-scale atmospheric-oceanic fluctuations
  • precipitation
  • temperature
  • trend
Ahlström, A., Raupach, M. R., Schurgers, G., et al., 2015, The dominant role of semi-arid ecosystems in the trend and variability of the land CO2 sink: Science, 348, 895-899.‏
Anderegg, W. R., Ballantyne, A. P., Smith, W. K., et al., 2015, Tropical nighttime warming as a dominant driver of variability in the terrestrial carbon sink: Proceedings of the National Academy of Sciences, 112, 15591-15596.‏
Anderson-Teixeira, K. J., Snyder, P. K., Twine, T. E., Cuadra, S. V., Costa, M. H., and. DeLucia, E. H., 2012, Climate-regulation services of natural and agricultural ecoregions of the Americas: Nature Climate Change, 2, 177–181.
Arora, V. K., and Montenegro, A., 2011, Small temperature benefits provided by realistic afforestation efforts: Nature Geoscience, 4, 514–518.
Arthur, D., and Vassilvitskii, S., 2006, k-means++: The Advantages of Careful Seeding: Proceedings of the eighteenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms, 1027-1035, Philadelphia, PA, USA, Society for Industrial and Applied Mathematics.‏
Bala, G., Caldeira, K., Wickett, M., Phillips, T. J., Lobell, D. B., Delire, C., and Mirin, A., 2007, Combined climate and carbon-cycle effects of large-scale deforestation: Proceedings of the Natural Academy of Sciences of the United States of America, 104, 6550–6555.
Belda, M., Holtanová, E., Halenka, T., and Kalvová, J., 2014, Climate classification revisited: from Köppen to Trewartha: Climate Research, 59(1), 1-13.
Bonan, G. B., 2008, Forests and climate change: Forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests: Science, 320, 1444–1449.
BP, 2019, Statistical Review of World Energy, Available at: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html, last access June 2019.
Chandra, N., Patra, P. K., Niwa, Y., et al., 2021, Estimated regional CO 2 flux and uncertainty based on an ensemble of atmospheric CO2 inversions: Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 1-50.‏
Ciais, P., Sabine, C., Bala, G., Bopp, L., et al., 2013, Carbon and other biogeochemical cycles, in climate change 2013: The Physical Science Basis: Contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, edited by Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 465–570.
Cleverly, J., Eamus, D., Van Gorsel, E., et al., 2016, Productivity and evapotranspiration of two contrasting semiarid ecosystems following the 2011 global carbon land sink anomaly: Agricultural and Forest Meteorology, 220, 151-159.‏
Cox, P. M., Betts, R. A., Jones, C. D., Spall, S. A., and Totterdell, I. J., 2000, Acceleration of global warming due to carbon-cycle feedbacks in a coupled climate model: Nature, 408, 184-187.‏
Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., et al., 2018, Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean: Nature Climate Change, 8(11), 972-980.
Devaraju, N., Bala, G., and Nemani, R., 2015, Modelling the influence of land-use changes on biophysical and biochemical interactions at regional and global scales: Plant Cell Environ., 38, 1931–1946.
Dlugokencky, E., and Tans, P., 2020, Trends in atmospheric carbon dioxide: National Oceanic and Atmospheric Administration, Earth System Research Laboratory (NOAA/ESRL), available at: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html, last access: 16 November 2020.
Fan, Y., and van den Dool, H., 2008, A global monthly land surface air temperature analysis for 1948-present, Journal of Geophysical Research, 113, D01103, doi:10.1029/2007JD008470.
Follett, R., Mooney, S., Morgan, J., et al., 2011, Carbon sequestration and greenhouse gas fluxes in agriculture: challenges and opportunities: Council for Agricultural Science and Technology (CAST), Ames.
Friedlingstein, P., Houghton, R. A., Marland, G., et al., 2010, Update on CO2 emissions: Nature Geoscience, 3, 811-812.‏
Friedlingstein, P., O'sullivan, M., Jones, M. W., et al., 2020, Global carbon budget 2020: Earth System Science Data, 12, 3269-3340.‏
Gauss, C. F., 2014, Theoria combinationis obsevationum erroribus minimis obnoxiae: Werke, 4, 1801.
Gei, M. G., and Powers, J. S., 2014, Nutrient cycling in tropical dry forests, Tropical dry forests in the Americas: Ecology, Conservation, and Management, 141-156.‏
Gilfillan, D., Marland, G., Boden, T., and Andres, R., 2019, Global, regional, and national fossil-fuel CO2 emissions: Carbon Dioxide Information Analysis Center at Appalachian State University, Boone North Carolina, available at: https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate, last access: 27 September 2019.‏
Greene, C. A., Thirumalai, K., Kearney, K. A., et al., 2019, The climate data toolbox for MATLAB: Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 20, 3774-3781.‏
He, W., Jiang, F., Wu, M., et al., 2022, China's terrestrial carbon sink over 2010–2015 constrained by satellite observations of atmospheric CO2 and land surface variables: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 127, e2021JG006644.‏
Heimann, M., 1996, The global atmospheric transport model TM2: Technical Report 10, Max-Planck-Inst. f¨ur Meteorologie, Hamburg, Germany.
Heimann, M., and Reichstein, M., 2008, Terrestrial ecosystem carbon dynamics and climate feedbacks: Nature, 451, 289-292.‏
Hulshof, C. M., Martínez-Yrízar, A., Burquez, A., Boyle, B., and Enquist, B. J., 2013, Plant functional trait variation in tropical dry forests: A review and synthesis, in Sánchez-Azofeifa, A., Powers, J. S., Fernandes, G. W., Quesada, M., eds., Tropical Dry Forests in the Americas: Ecology, Conservation, and Management: CRC Press, 129-140.
IPCC. 2021. Summary for policymakers. In V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, et al. (Eds.), Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press.‏
Jacobson, A. R., Schuldt, K. N., Miller, J. B., et al., 2020, CarbonTracker CT2019B: NOAA Global Monitoring Laboratory, https://doi.org/10.25925/20201008.
Janhäll, S., 2015, Review on urban vegetation and particle air pollution Deposition and dispersion: Atmospheric Environment, 105, 130-137.
Janssens, I. A., Dore, S., Epron, D., et al., 2003, Climatic influences on seasonal and spatial differences in soil CO2 efflux, in Fluxes of Carbon, Water and Energy of European Forests: Springer, Berlin, Heidelberg, 233-253. Johnson, M. T., and Liss, P. S., 2014, Ocean-atmosphere interactions of gases and particles: Springer Nature.‏
Jones, P. D., Jónsson, T., and Wheeler, D., 1997, Extension to the North Atlantic Oscillation using early instrumental pressure observations from Gibraltar and south-west Iceland: International: Journal of Climatology, A Journal of the Royal Meteorological Society, 17(13), 1433-1450.
Joos, F., and Spahni, R., 2008, Rates of change in natural and anthropogenic radiative forcing over the past 20,000 years: Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 1425-1430.‏
Kondo, M., Sitch, S., Ciais, P., et al., 2022, Are land-use change emissions in Southeast Asia decreasing or increasing?: Global Biogeochemical Cycles, e2020GB006909.‏
Lague, M. M., and Swann, A. L. S., 2016, Progressive midlatitude afforestation: Impacts on clouds, global energy transport, and precipitation: Journal of Climate, 29, 5561–5573.
Lavigne, M. B., Foster, R. J., and Goodine, G., 2004, Seasonal and annual changes in soil respiration in relation to soil temperature, water potential and trenching: Tree Physiology, 24, 415-424.‏
Lelieveld, J., Hadjinicolaou, P., Kostopoulou, E., et al., 2012, Climate change and impacts in the Eastern Mediterranean and the Middle East: Climatic Change, 114(3), 667-687.
Lelieveld, J., Proestos, Y., Hadjinicolaou, P., Tanarhte, M., Tyrlis, E., and Zittis, G., 2016, Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st century: Climatic Change, 137(1), 245-260.
Lionello, P., Malanotte-Rizzoli, P., Boscolo, R., et al., 2006, The Mediterranean climate: an overview of the main characteristics and issues: Developments in Earth and Environmental Sciences, 4, 1-26.
Liu, J., Baskaran, L., Bowman, K., et al., 2021, Carbon monitoring system flux net biosphere exchange 2020 (CMS-flux NBE 2020): Earth System Science Data, 13, 299-330.‏
Lloyd, S., 1982, Least squares quantization in PCM: IEEE Transactions on Information Theory, 28, 129-137.‏
Lombardozzi, D., Bonan, G. B., and Nychka, D. W., 2014, The emerging anthropogenic signal in land–atmosphere carbon-cycle coupling: Nature Climate Change, 4, 796-800.‏
Ma, Q., 2008, The status and trends of forests and forestry in West Asia, Subregional Report of the Forestry Outlook Study for West and Central Asia: Forestry Policy and Institutions Working Paper (FAO).‏
Ma, X., Huete, A., Cleverly, J., et al., 2016, Drought rapidly diminishes the large net CO2 uptake in 2011 over semi-arid Australia: Scientific Reports, 6, 1-9.‏
Marcolla, B., Rödenbeck, C., and Cescatti, A., 2017, Patterns and controls of inter-annual variability in the terrestrial carbon budget: Biogeosciences, 14(16), 3815-3829.
Mendes, K. R., Campos, S., da Silva, L. L., et al., 2020, Seasonal variation in net ecosystem CO2 exchange of a Brazilian seasonally dry tropical forest: Scientific Reports, 10, 1-16.‏
Mykleby, P. M., Snyder, P. K., and Twine, T. E., 2017, Quantifying the trade-off between carbon sequestration and albedo in midlatitude and high-latitude North American forests: Geophysical Research Letters, 44, 2493-2501.‏
Nowak, D. J., Hirabayashi, S., Bodine, A., and Greenfield, E., 2014, Tree and forest effects on air quality and human health in the United States: Environmental Pollution, 193, 119-129.‏
Orgiazzi, A., Bardgett, R. D., Barrios, E., et al., 2016, Global Soil Biodiversity Atlas: European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Plantinga, A. J., and Wu, J. J., 2003, Co-benefits from carbon sequestration in forests: Evaluating reductions in agricultural externalities from an afforestation policy in Wisconsin: Land Economics, 79, 74–85.
Poulter, B., Frank, D., Ciais, P., et al., 2014, Contribution of semi-arid ecosystems to interannual variability of the global carbon cycle: Nature, 509, 600-603.‏
Raich, J. W., and Potter, C. S., 1995, Global patterns of carbon dioxide emissions from soils: Global Biogeochemical Cycles, 9, 23-36.‏
Raich, J. W., and Schlesinger, W. H., 1992, The global carbon dioxide flux in soil respiration and its relationship to vegetation and climate: Tellus B, 44, 81-99.‏
Rawlins, M. A., Mcguire, A. D., Kimball, J. S., et al., 2015, Assessment of model estimates of land-atmosphere CO2 exchange across Northern Eurasia: Biogeosciences, 12, 4385-4405.‏
Rödenbeck, C., Houweling, S., Gloor, M., and Heimann, M. 2003. CO 2 flux history 1982–2001 inferred from atmospheric data using a global inversion of atmospheric transport. Atmospheric Chemistry and Physics, 3(6), 1919-1964.
Rödenbeck, C., 2005, Estimating CO2 sources and sinks from atmospheric mixing ratio measurements using a global inversion of atmospheric transport: Technical Report 6, Max Planck Institute for Biogeochemistry, Jena.
Schimel, D. S., 1995, Terrestrial ecosystems and the carbon cycle: Global Change Biology, 1, 77-91.‏
Schneider, U., Becker, A., Finger, P., Meyer-Christoffer, A., Rudolf, B., and Ziese, M., 2011, GPCC Full Data Reanalysis Version 6.0 at 1.0°: Monthly Land-Surface Precipitation from Rain-Gauges built on GTS-based and Historic Data, doi: 10.5676/DWD_GPCC/FD_M_V7_100.
Sehmel, G. A., 1980, Particle and gas dry deposition: a review: Atmospheric Environment, 14, 983–1011.
Tassone, V. C., Wesseler, J., and Nesci, F. S., 2004, Diverging incentives for afforestation from carbon sequestration: An economic analysis of the EU afforestation program in the south of Italy: Forest Policy and Economics, 6, 567–578.
UNFCCC, 2019, National Inventory Submissions 2019: United Nations Framework Convention on Climate Change, available at: https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2019, accessed June 2019.
Waha, K., Krummenauer, L., Adams, S., et al., 2017, Climate change impacts in the Middle East and Northern Africa (MENA) region and their implications for vulnerable population groups: Regional Environmental Change, 17(6), 1623-1638.
Zhang, Z., and Moore, J. C., 2015, Mathematical and Physical Fundamentals of Climate Change: Elsevier.
Zhu, Z., Piao, S., Xu, Y., Bastos, A., Ciais, P., and Peng, S., 2017, The effects of teleconnections on carbon fluxes of global terrestrial ecosystems: Geophysical Research Letters, 44, 3209-3218.‏
Zittis, G., Almazroui, M., Alpert, P., et al., 2022, Climate change and weather extremes in the Eastern Mediterranean and Middle East: Reviews of Geophysics, e2021RG000762.
Zittis, G., and Hadjinicolaou, P., 2017, The effect of radiation parameterization schemes on surface temperature in regional climate simulations over the MENA-CORDEX domain: International Journal of Climatology, 37(10), 3847-3862.
Zittis, G., Hadjinicolaou, P., Klangidou, M., Proestos, Y., and Lelieveld, J., 2019, A multi-model, multi-scenario, and multi-domain analysis of regional climate projections for the Mediterranean: Regional Environmental Change, 19(8), 2621-2635.