بررسی لرزه‌خیزی و مدل‌سازی یک‌بُعدی ساختار پوسته در منطقه تبریز

نویسندگان

چکیده

برای تعیین ساختار سرعتی پوسته در شمال غرب ایران و به‌طور خاص زیرشبکة لرزه‌نگاری تبریز وابسته به مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران و دو ایستگاه از شبکة لرزه‌نگاری  نوارپهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله، از زمین‌لرزه‌های محلی ثبت شده در این شبکه‌‌ها استفاده شد. در محاسبه مدل یک‌بُعدی سرعتی از تعداد 361 زمین­لرزة محلی با بزرگای بزرگ­تر از 2 ثبت شده از 1996 تا 2006 که دارای گاف آزیموتی کمتر از 180 درجه و باقی‌مانده زمان­رسید کمتر از 0/1 ثانیه بودند، استفاده شد. ابتدا زمان‌رسیدهای این زمین‌لرزه‌‌ها برای پیدا کردن مدل یک‌بُعدی سرعت با استفاده از برنامة ولست وارون شد. ازآنجاکه ساختار به‌دست آمده به‌شدت به مدل اولیه به‌کار رفته وابسته است، با اِعمال تغییر سرعت در هر لایه از مدل اولیه صدها مدل اولیه تولید شد. چندین آزمایش استاندارد برای اطمینان از صحت و درجه یکتا بودن مدل‌ها، صورت گرفت. بهترین مدل نهایی یک مدل 5 لایه تا عمق 35 کیلومتری است. مدل یک‌بُعدی به‌دست آمده برای سرعت امواج Pو Sاز میانگین جهانی برای مناطق کوه‌زایی کمتر است، زیرا منطقة مورد بررسی یک ناحیه کوه‌زایی فعال است. همچنین به‌منظور بررسی هندسه گسل­های فعال، پخش رویدادها در عمق  نیز مورد بررسی قرار گرفت. پراکندگی زمین­لرزه­‌های دوباره مکان‌یابی شده در امتداد گسل شمال تبریز و در بیشتر مناطق در شمال­ گسل است. این مشاهده می­تواند معرف شیب گسل شمال تبریز به سمت شمال باشد. در قسمت شرقی گسل شمال تبریز بیشتر لرزه­خیزی روی گسل­های بزغوش شمالی و جنوبی متمرکز است. در جنوب گسل شمال تبریز نیز یک به‌خط­شدگی با عمقی به‌نسبت زیاد دیده شد، که احتمال دارد یک گسل پنهان باشد. پراکندگی عمقی زمین­لرزه­ها در منطقه بین 10 تا 25 کیلومتر (در پوستة بلورین) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of seismicity and 1D crustal structure in Tabriz region

نویسندگان [English]

  • Samira Hosseini
  • ایوب کاویانی
چکیده [English]

In this study we used seismic data available from the permanent stations in the NW Iran to study seismic activities and crustal structure beneath the Tabriz region. The region of study is situated in the seismically active NW tectonic province of Iran, where detailed seismic information on the crustal structure and seismicity is lacking. The availability of seismic data collected since 1996 by Tabriz permanent short-period seismological network provided us with an unprecedented opportunity to study the seismicity and crustal seismic structure of this region. Our seismic data consisted of waveforms of local events collected by Tabriz seismological network operated by the Institute of Geophysics of Tehran University (IGTU) and two broad-band permanent seismic stations from the Iranian National Seismic Network operated by the International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES). We manually picked the P and S arrival times on all collected waveforms. The events were initially located using a 1-D model used by the Tabriz network for routine daily event location. Of a total number of 728 events of local magnitudes greater than 2 recorded between 1996 and 2006 by the seismic stations, 361 events of azimuthal gaps of less than 180 degrees and time residual of less than 1.0 second were selected for the subsequent analyses.
   We then simultaneously inverted the arrival times of the local events for one dimensional velocity-depth models and event relocation. By considering the non-uniqueness of the inversion process, we inverted the data using a sufficient number of initial models. Finally, the models showing consistency with each other were selected. Some standard tests were performed to make sure that the final models were in agreement with the observed data. These tests revealed that the results of inversion were stable.
   The final best 1-D model is a 5-layer model to a depth of 35 km. Since we used local shallow events recorded at a small-aperture local network, the models are not valid for the depths deeper than 35 km.
    The final 1-D model gave P and S velocities smaller than the global average values for the orogens. This was because the study area was an active orogenic belt. On the other hand, the Vp/Vs ratio (which was found to be equal to 1.745 using the Wadati Method) of our 1-D models showed values comparable to the average values for a typical continental crust. This presumably indicates that sources of partial melts, if exist beneath the region, are most likely residing in the lower crust.
We also examined the event distribution in depth in order to delineate the geometry of the active faults. The majority of events occurred at the north of the North Tabriz fault. Therefore, it seems to be a vertical fault with a gentle northward dip and the events frequently occur in a depth range of 10 to 25 km (within the crystalline basement). And also some hidden faults seem to exist, which are not traced on the surface geological maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NW tectonic province of Iran
  • Crustal structure
  • local seismic data
  • one dimensionalvelocity-depth models
  • Hidden Fault