دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1394 
بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران

نوشین خداّم؛ پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی