تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

2 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

3 2 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

در این بررسی، وابستگی بسامدی امواج P و S در قالب  و  برای ناحیه مشهد محاسبه شده است. داده‌های محلی مورد استفاده با استفاده از شبکه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری موقتی که به همین منظور نصب شده بودند، بدست آمده‌اند و از روش کدای نرمالیزه شده توسعه یافته برای تجزیه و تحلیل و به دست آوردن روابط کاهندگی استفاده شده است. برآوردها نشان دهنده وابستگی بسامدی کاهندگی هر یک از امواج P و S در ناحیه مشهد و بگونه‌ای است که  از 005034/0±012580/0 در 5/1 هرتز تا 000414/0±000863/0 در 0/24 هرتز کاهش می‌یابد. همچنین  از 004359/0±008019/0 در 5/1 هرتز تا 000314/0±000352/0 در 0/24 هرتز کاهش می‌یابد. با استفاده از روش‌های رگرسیونی، مقادیر  و  به صورت زیر و برحسب توابعی از بسامد به دست آمده‌اند:
(وابستگی بسامدی کاهندگی موج P در ناحیه مشهد)       
(وابستگی بسامدی کاهندگی موج S در ناحیه مشهد)       
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد

نویسندگان [English]

  • golamreza norozi 1
  • mhsen gafori ashtiyani 2
  • golam javan deloei 3
  • mohammad mokhtari 2
1
2
3